Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2009

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Manninen, Miika

Suomen veneteollisuuden kehittäminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tauno Kekäle, Petri Helo
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
87
Suomalaisella veneteollisuudessa on tulevaisuudessa edessään monia eri haasteita. Glo-baali talouden heikkeneminen on vaikuttanut voimakkaasti suomalaiseen venealaan. Yritysten tilauskannat ovat laskeneet ja kilpailu kiristynyt entisestään. Heikon yleisen markkinatilanteen lisäksi venealan yrityksiin kohdistuu paineita halpatuotantomaiden suunnalta. Näiden merkittävien haasteiden takia suomalaisten venealan yritysten onkin kehitettävä tuotantomenetelmiään kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja liiketoiminnan tur-vaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on kartoittaa suomalaisten venevalmistajien nykyistä taloudellista tilannetta, alan yleisiä ongelmia sekä tutkia tuotannon keskittämi-sen etuja.

Tutkielman teoriaosuudessa aineistona käytetään lähivuosina julkaistuja tuotantoa, tuo-tantomenetelmiä, tilinpäätösten tulkintaa sekä venealaa yleisesti käsitteleviä teoksia. Empiriaosuuden aineisto pohjautuu pääasiassa venealan yritysten edustajien henkilö-kohtaisiin haastatteluihin sekä yritysten virallisiin tilinpäätöksiin.

Tutkielma osoittaa, että etenkään suurilla yrityksillä ei ole taloudellisia ongelmia ja ne kestävät hyvin talouden heikkenemistä. Pienet yritykset ovat kuitenkin heikommassa tilanteessa ja toimenpiteille on tarvetta. Mahdollisena ratkaisuna ehdotettu veneiden tai niiden runkojen keskitetty massatuotanto on ainakin yksinkertaisten laskelmien perus-teella varteenotettava vaihtoehto kustannusten laskua ajatellen. Massatuotannon organi-sointi vaatisi yrityksiltä kuitenkin yhteistyötä. Yhteistyö on kuitenkin veneteollisuudessa aiempien kokemusten perusteella hyvin haastavaa.
Avainsanat:
Veneteollisuus, veneiden valmistusmenetelmät, massatuotanto
© Tritonia 2014-2019