Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2009

Väänänen, Vaula

Tuulivoima mahdollisuutena?: Asukaskysely osana tuulivoimarakentamisen esiselvitystä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tarja Ketola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
73
Tuulivoiman lisärakentamiselle on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Valtioneuvoston Ilmasto- ja energiastrategian mukaan (6.11.2008) Suomeen tulee rakentaa tuulivoimaa noin 2000 MW vuoteen 2020 mennessä. Tämä tarkoittaa noin 700 uutta tuulivoimalaitosta. Tavoite on haastava, sillä tuulivoima on Suomessa vielä melko harvinaista. Tämän tutkielman tarkoitus on osaltaan olla apuna tuulivoiman esiselvitysvaiheessa tarkastelemalla asukkaiden mielipiteitä tuulivoiman eri vaikutuksista ja näiden vaikutusten tärkeyttä lupaprosessit huomioiden.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys käsittelee tuulivoiman esiselvitysvaiheen ympäristöasioita. Näitä ovat lupamenettely, ympäristövaikutusten arviointi, kaavoitus sekä tuulivoiman vaikutukset ihmisiin, ympäristöön ja talouteen. Ihmisten mielipiteitä siitä, mitkä ovat tuulivoiman tärkeimmät vaikutukset, selvitettiin asukaskyselyn avulla. Asukaskysely suoritettiin osana todellista ympäristövaikutusten arviointimenettelyn asukaskyselyä, joten vastaajajoukko oli laaja. Asukaskyselyn tuloksia analysoitiin AHP–tutkimusmenetelmällä.

Aineiston analyyseistä selviää, että vaikka tuulivoimasta puhuttaessa esiin nousevat useimmiten mahdolliset negatiiviset vaikutukset, niin myös positiiviset vaikutukset ovat hyvin ihmisten tietoisuudessa. Tämän tutkielman tuloksena tärkeimmiksi tuulivoiman vaikutuksiksi asukkaiden näkökulmasta nousivat vaikutukset työ-, tutkimus- ja opiskelumahdollisuuksiin, uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseen sekä kunnan talouteen.

Tutkielma toimii lisämateriaalina tuulivoiman esiselvitysvaiheen ympäristöasioista kiinnostuneille sekä tutkittaessa yleistä suhtautumista tuulivoimaan ja sen lisärakentamiseen. Lisäksi tutkielmassa esitetään jatkotutkimusaiheita.
Avainsanat:
tuulienergia, analyyttinen hierarkiaprosessi, asukaskysely, ympäristö
© Tritonia 2014-2019