Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2009

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Takkinen, Henna

LOGISTISEN PALVELUPROSESSIN KEHITTÄMINEN

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Helo
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
97
Tämä tutkielma keskittyy logistiikkapalveluyrityksen ja sähköisen liiketoiminnan asiakasyritysten yhteiseen logistiikkaprosessiin sekä yhteistyökumppanuuteen. Tämän tutkielman lähtökohtana oli selvittää miten logistiikkapalveluyritys voi vastata logistiikka-alalla tapahtuneeseen ja yhä käynnissä olevaan murrokseen, yritystoiminnan kansainvälistymiseen ja informaatio- ja kommunikaatioteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tutkimuksessa käsiteltiin tarkemmin prosessin kehittämistä ja molemmille osapuolille yhteistyössä tärkeiksi koettuja asioita.

Toimintaa kehitettäessä prosessiajattelu nousee esille. Tämä auttaa yrityksiä ymmärtämään nykytilannetta ja tukee tulevaisuuden vaihtoehtojen kehittelyä. Prosessiajattelussa korostuu eri osatoimintojen välinen yhteistyö, avoimuus, joustavuus ja irrottautuminen funktionaalisen toimintatavan yksiköistä. Prosessin kehittämisen lisäksi yritysten välisen yhteistyön kehittämisen merkitys kasvaa jatkuvasti. Kilpailuedun kannalta yritysten on kehitettävä myös yhteistyösuhteitaan.

Tapaustutkimuksessa pyrittiin selvittämään osapuolten nyky- ja tavoitetilaa sekä minkä tyyppisiä keinoja yritykset käyttävät päästäkseen tavoitteisiin. Tutkimusote oli toiminta-analyyttinen. Aineiston hankinta toteutettiin haastattelemalla avainhenkilöitä kohdeyrityksessä ja asiakasyrityksissä sekä tutkimalla kohdeyrityksen sisäisiä dokumentteja. Aineiston analyysin perusteella kohdeyritys elää hyvin pitkälti tuotekeskeisessä massatuotantomaailmassa. Yritys pyrkii kuitenkin kehittämään logistiikkaprosessia yhdessä asiakkaan kanssa ja pyrkii syventämään asiakasyhteistyötä. Kyky kommunikoida yhteistyöhön liittyvistä asioista yli organisaatiorajojen sekä säännöllisesti järjestettävä yhteistyöpalaveri ovat avainasioita parantamaan yhteistyösuhdetta ja yhteistä logistiikkaprosessia.
© Tritonia 2014-2019