Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2009

Mäki-Jussila, Kristian

Vaarallisten aineiden kuljetustoiminnan riskikartoitus Vaasan satamassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tauno Kekäle
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
69
Tutkimus jakautuu johdantoon, teoreettiseen osaan ja aiheen empiiriseen lähestymiseen sekä johtopäätöksiin. Johdannossa selvitetään tutkimuksen taustaa sekä sen tavoitteet ja rajaukset. Tämän jälkeen seuraa teoreettinen osa, jonka tarkoituksena on luoda teoreettinen viitekehys tutkimuksen aihepiiristä. Teoria jakautuu kahteen osaan. Toinen osa keskittyy erilaisiin riskeihin ja toinen taas vastaavasti niiden hallintaan. Näillä pyritään luomaan pohjaa empiiriselle tarkastelulle.

Empiirinen osuus jakautuu myös kahteen osaan. Ensimmäiseksi tarkastellaan Vaasan sataman vaarallisten aineiden kuljetustoimintaa ja sen nykytilaa. Tämän jälkeen seuraa riskienhallintaosuus, joka toteutettiin tutkimuksessa SWOT- ja FMEA- analyysiä soveltamalla. Tutkimuksen tavoitteena oli turvallisuuden lisääminen vaarallisten aineiden kuljetustoiminnassa. Tutkielman lopussa esitellään tunnistetut riskit sekä annetaan toimenpide-ehdotuksia niiden hallintaan.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ilman riskien tunnistamista ja niiden olemassaolon tiedostamista, niiden hallinta ei ole mahdollista. Kokonaisvaltaiseen riskien tunnistamiseen on olemassa työkaluja ja tutkimuksessa käytetyt menetelmät osoittautuivat tarkoitukseen hyvin sopiviksi.
Avainsanat:
Riskit, Riskienhallinta, Riskianalyysi
© Tritonia 2014-2019