Vaasan yliopiston opinnäytteet

Hallintotieteiden tiedekunta, 2009

Kaisti, Ville

Teknologiakeskukset Suomen innovaatiojärjestelmän uudistuvassa toimintaympäristössä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Seija Virkkala
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Aluetiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
101
Innovaatiotoiminnan merkitys on kasvanut 2000–luvulla huomattavasti. Osaaminen ja innovaatiot ovat muodostuneet yhteiskuntien kehityksen päätekijöiksi. Samalla tehokkaan innovaatiojärjestelmän merkitys on korostunut taloudellisen kasvun ja ihmisten hyvinvoinnin luomisessa. Tutkielman teoriaosuudessa perehdytään innovaatiotoiminnan pääpiirteisiin Suomessa sekä teknologiakeskusten merkitykseen kansalliselle innovaatiotoiminnalle. Lisäksi luodaan katsaus Suomen innovaatiojärjestelmän muutokseen. Tutkimuksen empiirinen aineisto on hankittu valtaosin teemahaastattelujen avulla, mutta tutkimus-materiaalina on käytetty myös seminaariaineistoa. Empirian pohjalta tutkimuksen tavoitteena on analysoida suomalaisten teknologiakeskusten roolia kansallisen innovaatiojärjestelmän uudistuvassa toimintakentässä.

Suomen innovaatiojärjestelmän muutoksen keskiössä ovat strategisen huippuosaamisen keskittymät, osaamiskeskusohjelman klusterimalli sekä kansallinen innovaatiostrategia. Näitä kolmea myös pidetään valtioneuvoston linjausten perusteella olennaisina kehittämisinstrumentteina alueellisten innovaatio-ympäristöjen vahvistamisessa. Teknologiakeskukset ovat puolestaan keskeisimpiä toimijoita alueellisten innovaatioympäristöjen kehittämisessä. Kansallisten instrumenttien ja teknologiakeskusten välinen yhteys tekee tutkielmasta yhteiskunnallisesti varsin mielenkiintoisen.

Kansallisen innovaatiotoiminnan kehittyminen voi tapahtua ainoastaan aktiivisessa yhteistoiminnassa globaalien yritysten kanssa. Suomi tarvitsee tehokasta innovaatiotoimintaa pysyäkseen koko ajan lisääntyvän kansainvälisen kilpailun kärkijoukossa. Sen vuoksi teknologiakeskusten roolit tiedon ja osaamisen levittäjinä sekä yritysten kansainvälistäjinä tekevät niistä kansallisen innovaatiojärjestelmän kehityksen kannalta todella tärkeitä.

Teknologiakeskusten yksi tärkeimmistä tehtävistä on rakentaa ammattitaitoisille työntekijöille tehokas toimintaympäristö, joka edesauttaa uusien innovatiivisten yritysten perustamista. Kansallisen innovaatio-järjestelmän näkökulmasta kuitenkin korostuu keskusten rooli toimia toteuttajaorganisaationa alueen eri innovaatiotoimijoiden välillä. Siten teknologiakeskukset toimivat yritysten, tiedeyhteisön ja julkisten toimijoiden välisen yhteistyön vahvistajina.

Teknologiakeskuksilla on merkittävä rooli osaamiskeskusohjelman klusterimallin kautta yhdistää Suomen hajallaan olevia osaamisresursseja. Keskukset toimivat myös aktiivisina yhteistyökumppaneina strategisen huippuosaamisen keskittymien kanssa. Lisäksi keskuksilla on roolinsa kansallisen innovaatiostrategian keskeisenä toimeenpanijana. Teknologiakeskusten tehtäväkirjo suomalaisen innovaatiotoiminnan edistämisessä on poikkeuksellisen kattava, joten keskusten roolia osana kansallista innovaatiojärjestelmää voidaan pitää erittäin merkittävänä.
Avainsanat:
Teknologiakeskus, innovaatio, innovaatiojärjestelmä
© Tritonia 2014-2019