Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Manninen, Riina

Vaasan keskussairaalan sairaala-apteekin toiminnan kehittäminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tauno Kekäle
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
73
Tässä tutkimuksessa kartoitettiin keinoja ja ratkaisuja, joilla voitaisiin kehittää Vaasan keskussairaalan sairaala-apteekin prosesseja. Erityisen tarkastelun kohteina olivat tilaus-toimitusketjun hallinta, toimittajan ja tietojärjestelmän valinta sekä varastologistiikka ja siihen liittyvä tekniikka. Lisäksi työssä
pohdittiin myös mittareita, joilla mahdollinen toiminnassa tapahtunut muutos voitaisiin todentaa. Työn tavoitteena oli antaa sairaala-apteekille kattava kuvaus heidän tämän hetkisestä tilastaan ja osoittaa tutkimuksen avulla suunta lähitulevaisuudessa tehtäviin päätöksiin toiminnan kehittämisestä.

Tutkimus toteutettiin Vaasan yliopiston tuotannonlaitoksen työmääräyksenä Vaasan keskussairaalan sairaala-apteekille. Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus ja se voidaan määritellä joko tapaustutkimukseksi, toimintatutkimukseksi tai näiden sekoitukseksi. Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että perusta Vaasan keskussairaalan sairaala-apteekin prosessien kehittämiseen luodaan toimivalla ja tehokkaalla materiaalihallinnon tietojärjestelmällä. Tämä olisi järkevintä toteuttaa yhteistyössä Tampereen yliopistollisen keskussairaalan sairaala-apteekin kanssa. Toissijainen ratkaisu olisi kehittää apteekissa jo käytössä olevaa tietojärjestelmää.
Avainsanat:
prosessi, kehittäminen, tietojärjestelmä
© Tritonia 2014-2019