Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Hämäläinen, Harri

Yrityksen koon, strategian ja kilpailun voimakkuuden vaikutus yrityksen laskentajärjestelmään

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo Salmi
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Yritysjohdon laskentatoimen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
93
Tutkielman tarkoituksena on tutkia yrityksen koon, strategian ja kilpailun voimakkuuden vaikutusta yrityksen suorituskyvyn mittareiden ja strategisen analyysin menetelmien käyttöön. Aikaisempien tutkimusten tulosten perusteella on syytä olettaa, että yrityksen suuri koko, ennakoijastrategia ja tiukka kilpailu johtavat yrityksen lisääntyneeseen informaatiotarpeeseen ja sitä kautta lisääntyneeseen laskentamenetelmien käyttöön.

Tutkielman teoriapohjana käytetään kontingenssiteoriaa, jonka mukaan optimaalinen yrityksen ohjausjärjestelmä riippuu yrityksen ympäristössä olevista elementeistä. Lisäksi teoriaosuudessa käsitellään yrityksen ohjausjärjestelmää, suorituskyvyn mittausta ja strategista laskentatoimea. Tutkimusaineisto hankittiin Internet-kyselyllä, joka kohdistettiin suomalaisille valmistustoimintaa har-joittaville teollisuusyrityksille. Käyttökelpoisia vastauksia saatiin yhteensä 95 kappaletta, vastausprosentin ollessa 20,8 %. Vastaajien tuli vastata yrityksen kokoon, strategiaan ja kilpailun voimakkuuteen liittyviin kysymyksiin sekä arvioida kuuden suorituskykymittarin ja seitsemän strategisen analyysin mene-telmän käyttöä asteikolla 1-5.

Tutkimustulosten perusteella jokaisella tutkitulla kontingenssitekijällä on omanlaisensa vaikutus laskentamenetelmien käyttöön. Strategia ja kilpailun voimakkuudella havaittiin sekä suorituskyvyn mittareiden, että strategisen analyysin menetelmien käyttöön. Yrityksen koolla puolestaan havaittiin olevan vaikutusta pelkästään suorituskyvyn mittareiden käyttöön.
Avainsanat:
Ohjausjärjestelmä, suorituskyky, strateginen laskentatoimi, kontingenssiteoria, kyselytutkimus
© Tritonia 2014-2019