Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Wiklund, Antti

Tilaus-toimitusprosessin kehittäminen metalliteollisuusyrityksessä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Petri Helo
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kohdeyrityksen tilaus-toimitusprosessin kulku, analysoida menetelmiä sekä esittää niiden perusteella kehittämisehdotuksia. Lisäksi selvityksen avulla pyritään kartoittamaan muita toimintaa parantavia tekijöitä. Yrityksen markkinatilanne on muutostilassa ja tilausmäärät ovat kasvussa. Tutkimuksen avulla pyritään takaamaan yrityksen toimitusvarmuus sekä edellytykset toimia joustavasti.

Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa käsitellään yleisesti prosesseja, niiden kehittämistä sekä prosessien kehittämisen työkaluja. Toisessa kappaleessa käsitellään suorituskykymittareita ja mittareiden kehittämisen menetelmiä. Empiirisessä osuudessa kuvataan tilaus-toimitusprosessin vaiheet ja sen yhtymäkohdat yrityksen liiketoiminnan muihin osatekijöihin. Selvityksen tulosten, haastatteluiden ja yrityksen aineiston perusteella analysoidaan prosessia ja esitetään kehitysideoita. Analyysin tuloksena syntyneet muut toimintaa parantavat tekijät esitellään.

Tuloksena saatiin toiminnan parannusehdotukset, jotka jaettiin kolmeen osa-alueeseen. Ensimmäisenä ovat prosessin sisäiset parannuskohteet, joille esitetään kehitysideoita. Toisessa vaiheessa käsitellään yrityksen ostotoiminnan kehittämistä, mikä ilmeni tärkeänä osatekijänä prosessin tavoitteiden toteuttamisessa. Kolmannessa vaiheessa käsitellään toimittajasuhteita, niiden tilannetta ja parannuskohteita. Empiirisen osuuden viimeisessä osiossa tarkastellaan, kuinka parannusehdotukset ovat vaikuttaneet yrityksen toimintaan.
Avainsanat:
Arvovirta, tilaus-toimitusprosessi, kehittäminen
© Tritonia 2014-2019