Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Pundars-Mitts, Camilla

Representations of Changing Masculinities in Two Novels by Tony Parsons

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Gerald Porter
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Englannin kielen laitos
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
85
Syftet med avhandlingen var att analysera maskulinitet i två romaner av Tony Parsons med hjälp av R. W. Connells relationsmodell. Connell anser att genus konstrueras genom interaktion och inbördes relationer. Modellen beaktar fyra olika dimensioner: makt, produktion, känslor och symboler. Maskulinitet uppfattas inte likadant överallt och såväl tidsmässiga som kulturella faktorer påverkar existerande och kommande maskuliniteter. Denna förändring är synlig i samtida litteratur och jag har analyserat hur förändrade maskuliniteter representeras i Man and Boy och Man and Wife.

Jämförelsen mellan huvudpersonen och hans far visar tydligt den förändring som skett i maktförhållandena. Som familjeförsörjare och tidigare militär har fadern en självskriven auktoritet, medan Harry beskrivs som maktlös. Då makan börjar arbeta i Japan förändras maktrelationen mellan henne och huvudpersonen. Harry blir ensam ansvarig för sonen Pat och förlorar samtidigt den makt han, och tidigare hans far, haft som familjens enda försörjare.

Maktrelationer påverkas också av produktionsförhållanden och Connell visar att arbetsmarknaden är uppdelad enligt genus. Där tidigare endast män arbetade utanför hemmet, arbetar idag båda könen på den offenliga marknaden. Den förändring som skett i samhället återspeglas i romanerna och både huvudpersonens fru och ex-fru arbetar utanför hemmets privata sfär. Det medför i sin tur att huvudpersonen blir mer involverad i arbetet i hemmet.
Känslorelationerna mellan pappor och barn har förändrats, vilket tydligt beskrivs i huvudpersonens förmåga att visa känslor för sin son, medan mor- och farfadern inte förmår visa varma känslor för sina egna barn. Däremot har den förändrade maskuliniteten medfört att den äldre generationen kan visa varma känslor gentemot sitt barnbarn. I studien diskuteras också en förändrad attityd till långvariga förhållanden och Harrys oförmåga att binda sig relateras till föräldrarnas livslånga äktenskap.
Symboliska relationer återspeglar samhällets uppfattning av genuskategorier och det som anses maskulint i olika kontext och under olika tidsperioder. Begreppet maskulinitet förändras kontinuerligt både i samhället och för den enskilda mannen.. I analysen konstateras huvudpersonen representera den nya, familjeorienterade mannen, som visr en känslomässig öppenhet och intresse för mänskliga relationer.
Avainsanat:
Masculinities, Relations, Parsons, Connell
© Tritonia 2014-2019