Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2008

Saarinen, Marko

Henkilöstön näkyvyys sidosryhmäviestinnässä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Riitta Viitala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
96
Henkilöstövoimavarojen raportointi hakee vielä muotoaan yritysmaailmassa. Yrityksillä on käytössään laaja valikoima erilaisia raportointimuotoja, joissa käytetään monenlaisia tunnuslukuja ja vaihtelevaa informaatiota. Tutkimuksen tarkoituksena on käsitellä henkilöstöraportoinnin sisältöä osa-alueittain yritysten omilla internet-sivuilla.

Tutkimuksessa analysoitiin sisällönanalyysin avulla 75:n suurimman suomalaisen yrityksen internet-sivut, joista pyrittiin etsimään henkilöstöön liittyviä tiedonantoja itse sivuilta, niiltä löytyvistä liitteistä ja raporteista. Näihin raportteihin kuuluivat mm. vuosikertomukset, yhteiskuntavastuun raportit ja yleiset henkilöstösivut, joita yritys ylläpitää.

Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään henkilöstön merkitystä strategisena voimavarana yritystoiminnassa, yritysviestintää, sidosryhmien merkitystä yritystoiminnassa ja yrityksen imagon muodostumiseen liittyviä seikkoja. Tässä yhteydessä tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi hyvän työnantajaimagon merkitystä yritystoiminnassa. Tarkasteluun otetaan myös varsinaiseen henkilöstöraportointiin liittyviä teoreettisia malleja henkilöstötilinpäätösten ja yhteiskuntavastuuraporttien ohjeistuksien muodossa. Näistä raportointimalleista ja ohjeistuksista tutkimuksessa otetaan tarkasteluun erityisesti henkilöstöraportointiin liittyvät osa-alueet. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan henkilöstöraportointiin lainsäädännön puolesta vaikuttavia tekijöitä.

Henkilöstötietojen raportointi yritysten www-sivuilla osoittautui laajaksi. Tutkimuksen tulosten kautta voitiin kuitenkin tämän tutkimuksen teoriaosuuden perusteella osoittaa, että yritysten internet-sivut ovat henkilöstöön liittyvien tiedonantojen osalta suuressa määrin yritysimagon ja johtajakuvan parantamiseen suunnattuja. Tutkimuksesta käy ilmi, että yritysten internet-sivuilla esitetään henkilöstöä käsittelevää tietoa yleisesti ottaen varsin niukasti.
Avainsanat:
henkilöstöraportointi, www-henkilöstöraportointi, yritysviestintä
© Tritonia 2014-2019