Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Räsänen, Jukka

Tutkimus Tiimityöskentelystä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jukka Vesalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Liiketoimintakonsultoinnin koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
113
Tämän tutkimuksen tutkimusongelmana on selvittää, missä kehitysvaiheessa kohdeor-ganisaatiossa alkanut tiimitoiminta on. Tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä kuvaamaan tärkeimpiä tiimiorganisaatioon liittyviä teoreettisia käsitteitä, analysoida, onko tutki-muksesta saadun aineiston pohjalta havaittavissa sellaisia tekijöitä, jotka vaikeuttavat tiimien kehittymistä, sekä tiimien toimintaa Elisa Internetpalvelut Oy:ssä ja pyritään esittämään kehittämisehdotuksia kyselytutkimuksessa ilmenneiden ongelmien korjaami-seksi.

Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselytutkimuksella tiimin jäseniltä. Kyselyn vastauspro-sentiksi tuli 84,6 %.

Tutkimuksessa mukana olleiden tiimien tiimitoiminta on vasta muotoutumisvaiheessa. Tärkeimpänä tuloksena voidaan pitää havaittuja ongelmia ja puutteita tiimien tavoittei-den, sekä päämäärien asettamisessa. Myös ilmenneet tiedonkulun puutteet ja esimieheltä saadun palautteen riittämättömyys vaikeuttavat tehokasta tiimityöskentelyä. Tärkeimpä-nä kehityskohteena tiimientoiminnan kehittymiselle pidän tiimin päämäärän ja tavoit-teen asettamista tiimin jäsenten toimesta niin, että kaikki jäsenet sitoutuvat asetettuun päämäärään.
Avainsanat:
tiimi, tiimiorganisaatio
© Tritonia 2014-2019