Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Sandberg, Sami

Liiketoimintaprosessien kehityskohteiden tunnistaminen toiminnanohjausjärjestelmän implementoinnissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
55
Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä organisaatiolla on loistava tilaisuus omien liiketoimintaprosessiensa kehittämiseen. Toimin-nanohjausjärjestelmät rakentuvat prosessiajattelun ympärille ja uuden järjestelmän käyttöönotto pakottaa organisaation syventymään oman liiketoiminta-prosessinsa kulkuun.

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa toiminnanohjausjärjestelmäänsä uusivassa case -yrityksessä parannuskohteita liiketoimintaprosessista. Tutki-musalueeseen kuului kolme erillistä yksikköä, jotka ovat ottamassa käyttöön yhtenäisen toiminnanohjausjärjestelmän.

Teoriaosuudessa selvitetään prosessikäsitettä ja kerrotaan liiketoimintaproses-sien parantamisen ja uudelleensuunnittelun perusteita. Tutkimuksessa selvitetään käsitteitä kuten BPR (Business Prosess Re-engineering) ja BPI (Business Process Improvment) ja miten nämä toimivat toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä.

Tutkimusmetodina käytettiin kyselytutkimusta, jossa mitataan liiketoiminta-prosessin sisäisten asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä. Kyselyistä saatujen tieto-jen perusteella mitattiin erikseen jokaisen yksikön liiketoimintaprosessin toi-minnan tasoa ja etsittiin yksiköiden liiketoimintaprosesseista parannuskohteita.

Tutkimuksessa löydettiin parannuskohteita jokaisesta yksiköstä ja todettiin tut-kimustyökalun olevan käyttökelpoinen. Tutkimuksessa havaittiin myös, että tutkimuksen tulokset eivät ole täysin vertailukelpoiset yksiköiden kesken.
Avainsanat:
liiketoimintaprosessi, parantaminen, toiminnanohjausjärjestelmä, BPR, asiakastyytyväisyys
© Tritonia 2014-2019