Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Mutka, Sari

Internetin hyödyntäminen ohjelmistoalan kansainvälisessä markkinointistrategiassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jorma Larimo
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Markkinoinnin laitos
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Kansainvälisen yritystoiminnan koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
120
Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten ohjelmistoteollisuuden yritykset hyödyntävät internetiä kansainvälistymisessä. Tavoitteeseen pyritään analysoimalla tekijöitä, jotka vaikuttavat ohjelmistoalan yritysten kansainvälistymiseen internetissä. Tutkielmassa selvitetään lisäksi, millaista markkinointistrategiaa nämä yritykset noudattavat kansainvälistymisessä internetin avulla. Työ on rajattu käsittelemään vain ohjelmisto-teollisuusyrityksiä, jotka eivät ole syntyneet internetin vaikutuksesta vaan nämä pystyisivät toimimaan myös ilman internetiä. Työn ulkopuolelle jää myös sellainen internet-kaupankäynti, joka toimii mainostuloilla kuten eri hakukoneet. Tutkielma on suuntaukseltaa posivistinen. Tutkimuksen empiirisessä osassa käytetään kvalitatiivista tutkimusotetta ja siinä on käytetty tapaustutkimus-menetelmää (case-tutkimus).

Tutkielman teoriaosuudessa lähdetään liikkeelle selvittämällä, miten ohjelmistovalmistajat hyödyntävät internetiä liiketoiminnassaan. Seuraavaksi tarkastellaan, miksi yritykset hyödyntävät tai eivät hyödynnä internetiä, eli selvitetään niitä motiiveja ja rajoituksia, jotka vaikuttavat ohjelmistoalan yrityksen kansainvälistymiseen internetissä. Tämän jälkeen tutkielmassa siirrytään tarkastelemaan, miten internetiä voitaisiin hyödyntää kansainvälistymisessä markkinointistrategian elementtien näkökulmasta. Markkinointi-strategian eri elementtejä, tuotetta, hintaa, jakelua ja markkinoinitkommunikaatiota, käsitellään erikseen.

Tutkielman empiirisessä osuudessa analysoidaan suomalaisen ohjelmistoalan yrityksen internetin käyttöä kansainvälistymisessä ja tutkitaan, eroaako se aikaisemman tutkimuksen perusteella internetin käytössä kansainvälistymisessä. Tutkimusaineisto koostuu ensisijaisesti kyselylomakkeesta, yrityksen henkilöstölle tehdyistä teemahaastatteluista sekä yrityksen internet-sivustojen analysoinnista. Tutkielman johtopäätöksissä tutkimustuloksia analysoidaan ja verrataan aikaisempiin tutkimuksiin sekä annetaan ehdotukset tulevaa tutkimusta varten. Tutkimustulokset osoittivat, että kohdeyrityksen kansainvälinen markkinointistrategia on samansuuntainen suhteessa aikaisempaan tutkimukseen. Mielenkiintoinen havainto oli se, että yritys perustaa pieniä tytäryrityksiä kohdemarkkinoille lähinnä imagollisista syistä.
Avainsanat:
kansainvälistyminen, internet, ohjelmistoteollisuus
© Tritonia 2014-2019