Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Teikari, Elina

Tutkimus yrittäjien motivaatiotekijöistä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Routamaa, Vesa
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
86
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia yrittäjien motivaatiotekijöitä. Tutkimuksen ongelmana on selvittää onko löydettävissä erityisiä yrittäjyydelle ominaisia motiiveja. Tutkimuksessa tarkastellaan yrittäjyyttä; yrittäjäksi
ryhtymistä ja yrittäjänä toimimista, sekä yrittäjyyteen vaikuttavaa motivaatiota. Tutkimuksen tarkoituksena on ennemminkin tuoda esiin kuin yleistää erilaisia tekijöitä, jotka motivoivat yksilöitä ryhtymään yrittäjiksi ja toimimaan yrittäjinä.

Tutkimuksen teoriaosuus painottuu yrittäjäksi ryhtymisen prosessiin, siihen vaikuttavien henkilö‒, tilanne‒, tausta‒ ja ympäristötekijöiden tarkasteluun sekä yrittäjänä toimimisen luonteeseen. Yrittäjyyteen vaikuttavista motivaatioteorioista käsitellään Maslowin tarvehierarkia, Herzbergin kaksifaktoriteoria, McClellandin suoritusmotivaatiotutkimukset sekä Vroomin odotusarvoteoria. Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen monitapaustutkimus. Tutkimusta varten haastateltiin yrittäjinä toimivia henkilöitä eri puolilta Suomea. Aineiston keruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua.

Erilaisten henkilö–, tilanne–, tausta‒ ja ympäristötekijöiden voidaan sanoa vaikuttavan osaltaan yrittäjäksi ryhtymiseen, mutta päätös yrittäjyydestä ja tie yrittäjyyteen on kuitenkin jokaisella yksilöllä omanlaisensa. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yrittäjyyteen motivoivat tekijät vaihtelevat, mutta eniten aineistosta nousi esiin motiivina yrittäjänä toimimiselle vapaus sekä mahdollisuus toteuttaa itseään oman arvomaailman mukaisesti.
Avainsanat:
yrittäjä, yrittäjyys, motivaatio
© Tritonia 2014-2019