Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Hämäläinen, Juha

Keräilyrobotin tuoterakenteen kehittäminen kustannustehokkaammaksi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Josu Takala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
73
Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia ja kehittää keräilyrobotin tuoterakennetta kustannustehokkaammaksi. Kustannustehokkuutta haettaessa hyviä keinoja ovat modulointi, konfigurointi ja massaräätälöinti. Modulaarisen tuoterakenteen avulla pystytään tuote jakamaan konfiguroitaviin osiin. Konfigurointia voidaan pitää massaräätälöinnin tehokkaana toteutustapana. On tärkeää, että tuotteen ominaisuudet täyttävät eri asiakkaiden vaatimukset. Nämä vaatimukset voidaan toteuttaa konfiguroitavalla tuotteella alhaisin kustannuksin.

Tutkimuksen teoriaosa jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään modulointia ja modulaarista tuoterakennetta. Toisessa osassa käsitellään konfigurointia ja konfiguroitavilla tuotteilla saavutettavia mahdollisuuksia. Kolmannessa osassa syvennytään massaräätälöintiin.

Empiirisessä osassa esitellään esimerkkiyritys, kerrotaan benchmarking-vierailun tuloksista sekä perehdytään keräilyrobotin tuoterakenteeseen. Lisäksi esitellään modulaarisella tuoterakenteella saavutettuja kustannussäästöjä. Lopuksi arvioidaan tuloksia ja annetaan toimenpide-ehdotuksia.
Avainsanat:
Tuoterakenne, modulointi, konfigurointi, massaräätälöinti, benchmarking
© Tritonia 2014-2019