Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kauppi, Hanna

Yrityksen sisäisten informaatiovirtojen kartoittaminen ja kehittäminen kohdeyrityksessä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tauno Kekäle
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
81
Tutkielman tarkoituksena oli kohdeyrityksenä olleen elektroniikan sopimusvalmistusyrityksen sisäisten informaatiovirtojen nykytilan kartoittaminen, ongelmakohtien tunnistaminen ja toimenpide-ehdotusten laatiminen havaittujen ongelmakohtien korjaamiseksi. Tutkimus rajattiin yrityksen yhteen asiakaskohtaiseen tiimiin liittyviin tuotannonohjauksen informaatiovirtoihin.

Informaatiovirtojen kartoittaminen kohdetiimissä tehtiin tapaustutkimuksena käyttäen toiminta-analyyttista tutkimusotetta. Tutkimus oli empiirinen ja tutkimukseen käytettävät tiedot kerättiin haastatteluilla. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina haastatteluina, joissa haastattelun pohjana käytettiin haastattelulomaketta. Haastatteluilla kerättyjen tietojen perusteella informaatiovirtojen kulku kuvattiin vuokaavioina. Vuokaavioita käytettiin apuna ongelmakohtien analysoinnissa.

Tutkimuksen tuloksena saavutettiin informaatiovirtojen nykytilan kuvaus tutkimukseen rajatulla alueella, tunnistettiin informaation kulkua haittaavat ongelmakohdat ja suunniteltiin toimenpide-ehdotukset havaittujen ongelmakohtien korjaamiseksi.
Avainsanat:
Informaatio, tiedonkulku, tiimit
© Tritonia 2014-2019