Vaasan yliopiston opinnäytteet

Hallintotieteiden tiedekunta, 2008

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Sivonen, Outi

Tuottavuutta osaamista johtamalla: Tapausesimerkkinä työhallinto

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kirsi Lähdesmäki
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Hallintotiede : julkisjohtamisen ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
88
Työn tuottavuuden lisääminen on tällä hetkellä yksi merkittävimmistä mahdollisuuksista lisätä suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä muihin valtioihin verrattuna ja turvata Suomen talouskasvu. Työn tuottavuuden lisäämisen avulla voidaan turvata suomalaisen julki-sen hallinnon tarvitsemat resurssit nyt ja tulevaisuudessa. Tuottavuutta voidaan parantaa mo-nella tavalla, esimerkiksi kehittämällä osaamista. Tämä tutkimus selvittää, miten tuottavuutta voidaan parantaa osaamisen johtamisen avulla.

Tapaustutkimuksena toteutettavan tutkimuksen kohteena on työhallinto. Tutkimuksessa selvi-tetään, miten tuottavuutta voidaan parantaa työhallinnossa osaamisen johtamisen keinoin. Osaamisen johtamisen ja tuottavuuden teoreettisen viitekehyksen määrittelyn jälkeen empiiri-sessä osuudessa keskitytään tutkimaan kirjallisten dokumenttien avulla työhallinnon osaamisen johtamista, tuottavuustavoitteita ja niiden toteuttamista sekä erityisesti sitä miten osaamisen johtaminen vaikuttaa tuottavuustavoitteiden saavuttamiseen.

Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Se toteutetaan tapaustutkimuksena eli tutkimusongelman ratkaisemisessa keskitytään yhden tapauksen tutkimiseen. Tutkimusaineis-tona käytetään työhallinnon kirjallisia dokumentteja, joita analysoidaan sisällönanalyysimene-telmällä.

Tutkimuksessa havaitaan osaamisen johtamisella ja tuottavuudella olevan vaikutusta toisiinsa. Osaamista johtamalla voidaan parantaa organisaation tuottavuutta. Erityisesti osaamisen kehit-tämisellä, henkilöstökoulutuksella, suunnitelmallisella rekrytoinnilla ja hyvän työilmapiirin, työtyytyväisyyden ja henkilöstön jaksamisen ylläpitämisellä ja tukemisella voidaan lisätä tuot-tavuutta organisaatiossa. Myös organisaation keskittyminen omaan ydinosaamiseensa lisää tuottavuutta.

Tutkimus osoittaa, että työhallinnossa johdetaan osaamista monipuolisesti ja organisaation osaamista ja etenkin ydinosaamista pyritään hyödyntämään tuottavuuden parantamisessa. Työhallinnossa ymmärretään osaamisen johtamisen merkitys tuottavuustavoitteiden täyttämi-sessä. Osaamisen johtamisen keinoin voidaan parantaa työhallinnon mahdollisuuksia saavuttaa tuottavuustavoitteensa.
Avainsanat:
osaamisen johtaminen, tietämyksenhallinta, tuottavuus, ydinosaaminen, työhallinto.
© Tritonia 2014-2019