Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2008

Holopainen, Hanna

”Kirkkokuoro on varmaan edelleen se tärkein juttu.” Pehmentely sanomalehti Kalevassa ja lehtiuutisgenressä.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
125
Tässä tutkimuksessa selvitetään, millaista on pehmentely suomenkielisessä lehtiuutis-genressä. Tavoitteeseen pyrittiin tarkastelemalla, onko kyseisessä genressä pehmentelyä, sekä mitkä ovat tämän pehmentelyn päämäärät ja keinot eli pehmentimet. Pehmentely-käsite liittyy yhteisön lieventävään kielenkäyttöön, jossa suojellaan vuorovaikutus-tilanteessa osapuolten kasvoja. Suomenkielisen lehtiuutisgenren pehmentelyä kuvattiin rakentamalla oma malli.

Tutkimusaineisto koostui sanomalehti Kalevan 30 jutusta ajalta 10.–19.1.2006. Aineis-tossa oli kolmen eri osaston pääjuttuja, jotta lehtiuutisgenren pehmentelystä saatiin kat-tava kuva. Koska Kaleva on valtakunnallisesti tunnustettu maakuntalehti, voidaan näin tehdä lehtiuutisgenreä koskevia yleistyksiä.

Menetelmä koostui neljästä osasta. Ensin kuvattiin journalistisen diskurssiyhteisön kie-lenkäytön rakentumista. Näin selvitettiin pehmentelyn rooli diskurssiyhteisössä sekä pehmentelyyn liittyvät eettiset ja vuorovaikutuksen säännöt. Seuraavaksi rakennettiin päämäärä- ja keinoluokittelu kolmessa portaassa. Ensin luotiin alustava malli aineiston luokittelua varten. Toisessa portaassa tutkittiin puolta aineiston osaa ja etsittiin siitä pehmentelyä. Tämän perusteella tarkennettiin mallia. Kolmannessa portaassa malli vah-vistettiin koko aineistolla.

Hypoteesit olivat, että suomenkielisen lehtiuutisgenren pehmentelyssä päämääriä ovat tarkkuuden vaikutelman lisääminen, väitteen arviovastuun siirtäminen lähteelle ja kir-joittajan häivyttäminen tekstistä. Analyysi osoitti, että päämäärät ovat tarkkuuden vai-kutelman lisääminen, väitteen arviovastuun siirtäminen lähteelle sekä mielipiteen esit-täminen. Pehmentimiä ovat varmuusasteen lieventämiskeinot ja henkilöviittaukset. Varmuusastetta lievennetään epätäsmällisyyden, epävarmuuden tai mielipiteen osoitta-miseksi. Henkilöviittaukset taas liittyvät lähteen väitteisiin viittaamiseen.
Avainsanat:
pehmennin, pehmentely, lehtiuutisgenre, diskurssikäytänteet
© Tritonia 2014-2019