Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2007

Ena, Leif

Hur elever i språkbad och i traditionell undervisning skriver på modersmålet svenska

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marianne Nordman
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Äidinkieli ruotsi
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
87
I min avhandling pro gradu har jag kvalitativt, kvantitativt och jämförande studerat uppsatser skrivna på modersmålet svenska av elever i språkbadsskola och traditionell skola från Jakobstad. Jag har mätt uppsatsernas längd i antal ord, räknat antal meningar samt antal ord per mening. Dessutom har jag studerat användningen av skiljetecken och även excerperat exempel på användningen av kommatecken. Jag har också undersökt och excerperat felstavade ord ur uppsatserna. Dessa resultat har jag sedan jämfört mellan språkbadsklassens och jämförelseklassens årskurser 4 och 6. Jag har även studerat skillnaderna mellan årskurserna 4 och 6 inom samma utbildningsprogram.

Resultatet av min undersökning visar något oväntat att språkbadsklassen i årskurs 6 i medeltal skriver 40,7 % längre uppsatser än jämförelseklassen. Resultaten visar också så som jag även antog att språkbadsklassen i årskurs 4 skriver 10,5 % kortare uppsatser än jämförelseklassen. Det mest positiva resultatet är att eleverna kan hålla språken isär och endast en elev i årskurs 4 använde sig av ett lånord från språkbadsspråket finska. Jag kan också konstatera att stavfelen i uppsatserna är färre i årskurs 6 både hos språkbadsklassen och jämförelseklassen än i den lägre årskursen.
Avainsanat:
språkbad, traditionell undervisning, modersmål, skrivfärdighet
© Tritonia 2014-2019