Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2007

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Hänninen, Tuomas

Projektin- ja resurssienhallinnan kehittäminen case-yrityksessä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tauno Kekäle
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
105
Projektiorganisaation menestyminen liittyy oleellisesti sen kykyyn hyödyntää saatavilla olevia resursseja. Resurssien hyödyntäminen vaatii kuitenkin tarkoituksenmukaiset projektin- ja resurssienhallintamenetelmät. Projektinhallinnassa korostuu organisaation sisäisten toimintatapojen ja ohjeiden yhdenmukaisuus. Aikataulujen laadinta, niiden seuranta ja päivitys sekä niihin yhteydessä oleva resurssienhallinta ovat olennainen osa menestyvää projektia. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on case-yrityksen pyynnöstä yrittää selvittää, mistä sen kokemat ongelmat kyseisillä alueilla voisivat johtua sekä etsiä ratkaisua nykyisen projektin- ja resurssienhallintaan käytetyn tietokoneohjelman korvaamiseksi.

Tämän työn teoreettisen osuuden tarkoituksena on helpottaa lukijaa muodostamaan kokonaiskuva siitä, minkälaisessa ympäristössä projektiliiketoimintaa harjoittava yritys toimii ja mitkä seikat vaikuttavat sen menestykseen.

Empiirisessä osassa selvitetään, mitä ongelmia case-yrityksen henkilökunta kokee esiintyvän oman yrityksensä projektin- ja resurssienhallinnassa. Tämä tehdään suorittamalla henkilöhaastatteluita henkilökunnan keskuudessa. Uusia projektin- ja resurssienhallintaohjelmia case-yrityksen käyttöön etsitään muita yksiköitä haastattelemalla sekä tutustumalla eri vaihtoehtoihin kirjallisuuden sekä internetin välityksellä.

Tutkimuksen tuloksena tunnistin case-yrityksessä ongelmakohtia projektin- ja resurssienhallinnassa sekä annoin niiden korjaamista varten kehitysehdotuksia. Lisäksi tutustumalla ohjelmiin eri lähteiden kautta, pystyin antamaan suosituksen miten case-yritys voisi toimia uuden projektin- ja resurssienhallintaohjelman suhteen.
Avainsanat:
projektinhallinta, resurssienhallinta, aikataulu
© Tritonia 2014-2019