Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2007

Meriläinen, Mikko

Teknisten kaupankäyntistrategioiden toimivuus kehittyvillä osakemarkkinoilla - empiirinen testaus Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan (BRIC-maat) osakemarkkinoiden aikasarja-aineistolla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Paavo Yli-Olli
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Rahoituksen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
77
Tutkielman tavoitteena on selvittää, toteutuvatko markkinatehokkuuden heikot ehdot kehittyvillä osakemarkkinoilla vai onko teknisillä kaupankäyntistrategioilla mahdollista saavuttaa niin sanottuja epänormaaleja tuottoja B&H -strategiaan verrattuna? Teknisinä menetelminä käytetään kymmeneen eri liukuvan keskiarvon yhdistelmään perustuvia kaupankäyntistrategioita. Aineisto koostuu Brasilian, Venäjän, Intian ja Kiinan pörssien pääindeksien aikasarjoista. Tutkimusaikaväli jokaisella aikasarjalla on 2.1.1997–29.12.2006. Strategioiden laskennasta johtuen aineisto alkaa indeksiaikasarjojen osalta jo 29.3.1996. Oletuksena on, että sijoitettaessa indeksiin, voidaan siitä ottaa sekä pitkä että lyhyt positio. Lisäksi oletetaan, että kaupankäynti on mahdollista indeksiä vastaavan arvopaperin kaupankäyntipäivien päätösarvoilla ilman likviditeettiongelmia.

Tuottoaikasarjat poikkesivat merkitsevästi normaalijakaumasta. Aikasarjojen tuottojen osoitettiin lisäksi olevan keskenään riippuvaisia autokorrelaatiokertoimien eri viivepituuksilla. Tämä antoi osaltaan tukea teknisten kaupankäyntistrategioiden hyödyntämiselle. Strategioiden testitulokset osoittivat, että tilastollisesti merkitseviä tuottoja saavuttaneiden kaupankäyntistrategioiden määrä jäi suhteellisen vähäiseksi. Laajaa markkinoiden tehottomuutta ei näin tutkimuksessa pystytty todistamaan. Tutkielman tulokset ovat linjassa useiden aikaisemmissa tutkimuksissa saatujen tulosten kanssa. Ne osoittivat teknisten kaupankäyntistrategioiden tarjonneen sijoittajalle lisäarvoa sijoitusprosessissa markkinaliikkeiden suunnanmuutosten ennakointikyvyn myötä. Tulosten perusteella markkinatehokkuuden heikkoja ehtoja ei kuitenkaan voitu kumota.
Avainsanat:
markkinatehokkuus, tekniset kaupankäyntistrategiat, liukuvat keskiarvot, epänormaalit tuotot, kehittyvät osakemarkkinat
© Tritonia 2014-2019