Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2007

Winberg, Bodil

Bladlöss och morotsflugor. Ordbildning hos termer för skadedjur och växtsjukdomar.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marianne Nordman
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Modern finska
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
70
Min av handling pro gradu är en deskriptiv analys av ordbildningen hos termer för skadedjur och växtsjukdomar. Termerna har excerperats ur Faktablad om växtskydd (t.o.m. 2000), som är en publikation utgiven av Sveriges Lantbruksuniversitet och riktad till yrkesodlare och andra fackexperter inom trädgårdsbranschen.

Syftet med min avhandling är att visa på egenheter och särdrag i ordbildningen hos termerna för skadedjur och växtsjukdomar. Termerna delas in i ettordstermer, tvåordstermer och övriga flerordstermer. Ettordstermerna i sin tur indelas i enkla ord, sammansättningar, avledningar och sammansatta avledningar. De olika grupperna belyses med exempel och genom beskrivning av skadegöraren i fråga. Ordbildningen klargörs också genom att jag resonerar kring ordbildningen. Till stöd vid mina resonemang har jag främst använt mig av Söderberghs (1968), Liljestrands (1975) och Thorells (1981) böcker om ordbildning. Längden på termerna jämför jag med en tidigare undersökning gjord av Laurén och Nordman (1987), som behandlar andra typer av fackspråk. Jag diskuterar även lånord och förkortningar.

Undersökningen av ordbildningen hos termer för skadedjur och växtsjukdomar visar att den övervägande delen termer är ettordstermer och sammansättningar. Termerna består ofta av ord som hänvisar till värdväxten och dess utseende vid angrepp eller av ord som beskriver skadegöraren eller dennas verkningar på värdväxten.
Avainsanat:
ordbildning, fackspråk, term, skadedjur, växtsjukdomar
© Tritonia 2014-2019