Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2007

Poranen, Marjaana

VD har ordet. Teman och språkliga drag i årsredovisningars förord

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marianne Nordman
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Ruotsin kieli
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
85
Pro gradu-tutkielmani tarkoituksena on vertailla tulokseltaan tappiollisten ja tulokseltaan voitollisten yritysten vuosikertomusten esipuheita. Materiaalini koostuu kuuden ruotsalaisen ja ruotsalaissuomalaisen yrityksen vuosikertomusten esipuheista. Tutkimukseni yritykset ovat Clas Ohlson, Stora Enso ja Swedish Match sekä Brio, Eniro ja TeliaSonera.

Tutkimusmetodina olen käyttänyt vertailevaa tutkimusta. Tutkimukseni on sekä laadullinen että määrällinen. Olen aluksi tarkastellut viestintätilannetta esipuheiden kannalta. Sen jälkeen olen tutkinut esipuheiden teemojen esiintyvyyttä Anderssonin teemamallin pohjalta kehittämäni oman teemamallini mukaisesti. Lopuksi olen tutkinut esipuheiden kielellisten piirteiden, adjektiivien ja passiivien, esiintymistä tutkimusmateriaalissani.

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että kaikilla esipuheilla on yhteisiä piirteitä, koska ne kuuluvat samaan genreen eli tyylilajiin. Teemojen esiintyvyydessä esipuheissa on tulokseltaan voitollisten ja tulokseltaan tappiollisten yritysten välillä pieniä eroja. Tulokseltaan voitolliset yritykset korostavat esipuheissaan tuotteidensa lisäksi teemoja, jotka liittyvät yrityksen vahvuuteen ja kehitykseen sekä taloustieteellisiin lukuihin. Tulokseltaan tappiolliset yritykset korostavat esipuheissaan teemoja, jotka liittyvät yrityksen tuotteisiin ja vahvuuteen sekä kehitykseen korostaen enemmän tulevaisuutta kuin tappiolliset yritykset. Tulokseltaan tappiollisten yritysten esipuheet painottavat siten enemmän yrityksen tulevaisuuden suunnitelmia kuin tulokseltaan voitollisten yritysten esipuheet, jotka taas puolestaan painottavat yrityksen vahvuutta ja tulosta.

Esipuheissa käytetään samoja adjektiiveja ja erilaisia yritysten tuotteisiin liittyviä adjektiiveja. Adjektiiveja käyttävät vähän enemmän voitollisen vuosituloksen saaneet yritykset kuin tappiollisen vuosituloksen saaneet yritykset. Passiivia käyttävät tulokseltaan voitolliset yritykset esipuheissaan enemmän kuin tulokseltaan tappiolliset yritykset. Tutkimukseni osoittaa tutkimusmateriaalini yritysten vuositulosten vaikuttavan vuosikertomusten esipuheiden teemoihin ja kielellisiin piirteisiin.
Avainsanat:
årsredovisningsförord, tema, adjektiv, passiv, fackspråk
© Tritonia 2014-2019