Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2007

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Ollikainen, Janne

TYÖYHTEISÖN TYÖVIREEN MITTAAMINEN

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Riitta Viitala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
101
Työelämässä on yhä enemmän kiinnitetty huomiota työyhteisön hyvinvointiin, ilmapii-riin osana henkilöstövoimavarojen käyttöä. Talousneuvoston käynnistämän Kansallisen työelämän kehittämisohjelman yhteydessä kehitettiin työyhteisöjen käyttöön hyvän ja tasa-arvoisen työyhteisön työviremittari. Tutkimuksessa selvitetään työviremittarin toi-mivuutta mittaamiseen sekä mitatuissa tuloksissa tapahtuneiden muutosten syitä kah-dessa organisaatiossa,

Teoreettinen viitekehys rakennetaan yksilön työelämää, työelämän laatua, työtyytyväi-syyteen vaikuttavien tekijöiden ympärille. Työyhteisön tilaan vaikuttavia tekijöitä sekä työyhteisön tilan mittaamista ja arviointia arvioidaan käyttämällä fenomenografista tut-kimusotetta. Tutkimuksen esitutkimusaineisto on kerätty kahdessa organisaatiossa to-teutetuilla mittauksilla, joiden perusteella on tehty henkilökohtaiset haastattelut kohde-organisaation työntekijöille. Haastattelut on purettu teksteiksi, joita analysoidaan tutki-musasetelman testaamiseksi.

Tutkimustulokset tukevat työviremittarin toimivuutta työyhteisön tilan määrittämisessä. Mittaustulokset toimivat suunnan näyttäjinä millaisia muutoksia työyhteisössä on tapah-tunut, mutta eivät valaise syitä yksittäisiin muutoksiin. Muutokset mittaustuloksissa perustuvat työyhteisössä tapahtuneisiin muutoksiin. Työyhteisön muutokset vaikuttavat samanaikaisesti useaan mittarin kriteerin.
Avainsanat:
Työyhteisön työvire, työtyytyväisyys, työilmapiiri, mittaaminen
© Tritonia 2014-2019