Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2007

Lepoluoto, Alpo

Metatietoutopia vai universaali informaatioalusta? Kyselytutkimus semanttisen webin tulevaisuudesta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Koulutusohjelma:
Multimediajärjestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
109
Tavoitteenani oli tutkia, miten semanttinen web on kehittynyt nykyiseen muotoonsa ja miten se tulee asiantuntijoiden mukaan kehittymään tulevaisuudessa. Tutkimusmenetelminä käytin kyselytutkimusta ja sisällönanalyysiä.

Semanttisen webin liikkeellelähtöön on vaikuttanut hypertekstijärjestelmien kehitys ja lisääntynyt WWW:n informaatiomäärä. Teknisesti hanke perustuu ontologioiden avulla lisättyyn metatietoon. Metatiedolla tarkoitetaan tietoa tiedosta ja ontologialla täsmällisesti suhteet eri käsitteiden välillä määrittelevää tiedostoa. Semanttisen webin vision tavoitteena on ihmisten sekä tietokoneiden ja ohjelmistojen parempi yhteistyö.
Sen tekniikoissa informaatio-objektien sisältö on määritelty metatiedon avulla ja vain tietosisältöön on otettu kantaa. Tämä saattaisi edesauttaa sulautetun, osana ympäristöä toimivan tietotekniikan tavoitteita ja agenttien toimintaa WWW:ssä.

Kyselyyni vastanneista asiantuntijoista puolet piti semanttisen webin visiota realistisena. Kyselyntekohetkellä semanttisen webin teknologiat olivat käytössä lähinnä koeluonteisissa hankkeissa. Tulevaisuuden semanttista webiä kuvailtiin taustalla toimivaksi järjestelmäksi, jossa metatieto linkittäisi tiedonhakua. Erilaisia näkemyksiä esiintyi sen suhteen, onko semanttisen webin tulevaisuus formaali vai informaali. Formaalissa mallissa metatietoa luotaisiin ylhäältä määrätysti; informaalissa mallissa
käyttäjät osallistuisivat metatiedon määrittelemiseen.

Teknologian kannalta selkeimpinä uhkina nimettiin hanketta kohtaan esiintyvät ylikorostuneet odotukset ja kilpailevat teknologiat. Asiantuntijoiden mielestä suurin teknologinen haaste liittyi ontologioihin ja päättelytekniikoihin. Teknologisiksi esteiksi nähtiin monimutkaisuus ja käyttämisen vaikeus. Käyttäjän kannalta uhkina pidettiin yksityisyyden vähenemistä ja informaation luotettavuuden heikentymistä. Asiantuntijoiden toiveissa semanttinen web mahdollistaisi informaation nykyistä monipuolisemman hakemisen.

Pitkän tähtäimen kehittymisen suunnista mielenkiintoisena pidän sulautettua tietotekniikkaa ja semanttisen webin pyrkimyksiä siirtyä URI-tekniikan avulla myös WWW:n ulkopuolelle. Vielä tällä hetkellä teknologinen monimutkaisuus uhkaa kuitenkin hankkeen kaikkea kehittymistä.
Avainsanat:
Semanttinen web, WWW, Web 2.0, tulevaisuudentutkimus
© Tritonia 2014-2019