Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2006

Ahlholm, Siria

Rekrytointi ulkoistamisen kohteena

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Maria Järlström
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Johtamisen laitos
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
96
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli hahmottaa rekrytoinnin ulkoistamisen ilmiötä. Tutkimuksen tavoitteena oli etsiä vastausta kysymykseen, millainen on ulkoistettu rekrytointiprosessi. Tutkimuksen pääongelmaan pyrittiin vastaamaan kolmen alaongelman avulla: millä tavoin rekrytointiprosessi tai sen osa voidaan ulkoistaa, mitkä ovat organisaation argumentit rekrytointiprosessin ulkoistamiseen sekä minkälaiset ovat ulkoistetun rekrytointiprosessin vaiheet.

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena vertailevana tapaustutkimuksena, joka kohdistui neljään organisaatioon, joilla oli kokemuksia ulkoistetusta rekrytoinnista. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelun menetelmää noudattaen elo-syyskuussa 2006. Jokaisesta organisaatiosta haastateltiin rekrytointiprosesseista vastaavaa henkilöä.

Tutkimustuloksista ilmeni, että rekrytointiprosessi tai osa siitä voidaan ulkoistaa käyttämällä toimialapalvelua, rekrytointikonsulttia, henkilöarviointeja tai suorahakukonsulttia. Organisaatioissa voidaan käyttää eri ulkoistamisen muotoja rinnakkain. Rekrytoinnin ulkoistamisen yleisin syy oli asiantuntemuksen hankkiminen sekä organisaation ajan ja resurssien säästö.
Avainsanat:
Rekrytointi, ulkoistaminen, kumppanuus.
© Tritonia 2014-2019