Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2006

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kivimäki, Miia

Tilintarkastajan luottamus sisäiseen tarkastukseen – Asiakkaan ja tilintarkastuspartnerin odotusten vaikutus

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Laskentatoimen ja rahoituksen yleinen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
69
Tilintarkastukseen kohdistuvat kustannuspaineet ja odotukset tilintarkastuksen korkeasta laadusta ovat vahvasti mukana jokaisessa tilintarkastustoimeksiannossa. Yhtenä keinona tilintarkastuksen kustannustehokkuuden ja laadun parantamisessa on sisäisen tarkastuksen hyödyntäminen. Tarkastuskohteen sisäisen tarkastuksen ollessa tehokasta, voidaan ulkoisen tilintarkastuksen toimenpiteiden luonnetta ja ajoitusta usein muuttaa ja niiden laajuutta rajoittaa. Tähän sisältyy kuitenkin myös riskinsä. Tilintarkastajan täytyy varmistua sisäisen tarkastuksen laadusta.

Tutkielman tavoitteena oli tutkia, vaikuttavatko asiakkaan tai tilintarkastuspartnerin odotukset tilintarkastuksen kustannustehokkuudesta ja laadusta tilintarkastajan arvioon sisäisen tarkastuksen luotettavuudesta ja sen myötä päätöksentekoon tarkastussuunnitelmaa tehtäessä. Tutkimusongelma johdettiin aikaisemmista kansainvälisistä tutkimuksista.

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, jossa vastaajille kerrottiin tietoja kuvitteellisesta caseyrityksestä. Kyselystä lähetettiin neljä erilaista versiota neljälle vastaajaryhmälle. Asiakkaan ja tilintarkastuspartnerin odotuksia manipuloitiin vastaajaryhmien kesken. Kysely toteutettiin internetin kautta ja se lähetettiin 240:lle KHT-tilintarkastajalle. Vastausprosentti jäi hyvin matalaksi (20,8 %). Tilastollisina menetelminä käytettiin Mann-Whitneyn U-testiä sekä yksisuuntaista varianssianalyysiä.

Tilintarkastajien havaittiin luottavan sisäisen tarkastuksen tekemään työhön enemmän asiakkaan painottaessa tilintarkastuksen kustannustehokkuutta kuin asiakkaan painottaessa tilintarkastuksen laatua. Heikkoja viitteitä vastaavanlaisista eroista oli havaittavissa myös tilintarkastuspartnerin odotusten suhteen mutta erot eivät olleet tilastollisesti merkittäviä. Vastaajien ei myöskään havaittu vähentävän arvioitujen tilintarkastustuntien määrää tilastollisesti merkittävällä tavalla.
Avainsanat:
Tilintarkastus, sisäinen tarkastus, sisäisen tarkastuksen laatu
© Tritonia 2014-2019