Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2006

Skomars, Jonna

Hur tolkar använder sig av Internet inför ett uppdrag

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariannne Nordman
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Pohjoismaiset kielet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
82
Valitsemani pro gradu – tutkielmani aihe kiehtoi koko tutkimus- ja kirjoitusprosessinajan. Päämääränäni oli karttoittaa miten laajalti Internet on käytössä työtehtäviinvalmistautuvien tulkkien keskuudessa. Työstettävä aineisto koostui kyselyyni vastanneiden tulkkien ajatuksista ja niiden analysoinnista ja vertailusta. Pyrkimyksenänioli keskittyä vain tulkkien valmistautumistapaan, mutta vastaanottamistani vastauksistakävi ilmi, että vain puolet populaatiosta työskenteli pääasiallisesti tulkkeina ja populaation toinen puoli työskenteli lähinnä kääntäjinä. Rajatessani aihepiiriäni olinpäättänyt keskittyä vain tulkkien valmistautumistapoihin, mutta prosessin edetessäpäätin käsitellä sekä tulkkausta että kääntämistä, pääpainona kuitenkin yhä tulkkien valmistautuminen toimeksiantoihin. Työkaluna Internet omasi vakaata kannatusta,mutta työni edetessä ilmeni kuinka omavaraisia kyselyyn vastanneet olivat, kunkäsittelin Internetin käyttöön liityviä seikkoja.
Avainsanat:
tolkning, förberedelse, informationssökning, Internet, enkät
© Tritonia 2014-2019