Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2006

Koskinen, Susanna

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto yrityksessä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anja Jousranta
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
93
Tutkielman tarkoituksena on kartoittaa toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton kokemuksia yrityksessä. Kirjallisuuskatsauksessa tutustutaan toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoon liittyviin teemoihin. Kirjallisuuskatsauksessa käsitellään toiminnanohjausjärjestelmiä, niiden käyttöönoton syitä sekä tietojärjestelmien käyttöönoton erityispiirteitä.

Tapaustutkimuksessa tutkitaan kohdeyrityksen toiminnanohjausjärjestelmän osan käyttöönottoprojektia ja verrataan projektissa havaittuja tuloksia kirjallisuudessa esitettyihin teemoihin. Tapaustutkimus rajataan käsittämään toiminnanohjausjärjestelmään tulevaisuudessa integroitava projektinhallinnan järjestelmä kohdeyrityksessä, sen käyttöönottoprojekti ja käyttöönoton tulokset.

Tutkielmassa kuvataan toiminnanohjausjärjestelmien yleisiä piirteitä, elinkaarta sekä käyttöönoton prosessia ja järjestelmän käyttöön vaikuttavia tekijöitä. Tutkielmassa kuvataan ja analysoidaan kohdeyrityksen tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti.

Tutkielma on empiirinen, kuvaileva tutkimus. Tapaustutkimuksen osalta lähteinä ovat kohdeyrityksen käyttöönottoprojektin dokumentaatio sekä kolmen käyttöönottoon osallistuneen henkilön avoimet haastattelut. Kirjallisuuskatsauksen sekä tapaustutkimuksen avulla analysoidaan kohdeyrityksen käyttöönottoprojektia ja järjestelmän käyttöä.

Tapaustutkimuksen tuloksista ilmenivät toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton haasteet. Kohdeyrityksen käyttöönottoprojekti onnistui projektinhallinnan kannalta, mutta toimintatapojen muutos sekä järjestelmän käyttöönotto jäivät keskeneräisiksi. Järjestelmän onnistuneen käyttöönoton edellytyksenä on käyttöönottoprojektin elinkaaren vaiheiden huolellinen suorittaminen.
Avainsanat:
toiminnanohjausjärjestelmä, käyttöönotto, projektinhallinta, projektisalkunhallinta
© Tritonia 2014-2019