Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2006

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Ahtiainen, Jussi

Kokonaistuotannon ja osakemarkkinavolatiliteetin yhteys Suomen osakemarkkinoilla 1995-2004

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Jussi Nikkinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Rahoituksen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
78
Tässä tutkielmassa tarkastellaan OMXHelsinki 25—osakeindeksin ja Suomen kokonaistuotannon välistä yhteyttä aikavälillä 1995—2004. Tutkielmassa tutkitaan onko toteutunut kokonaistuotannon kasvu merkitsevä selittäjä kyseisen osakeindeksin volatiliteetille. Tutkielman teoreettisessa osassa käsitellään aiempaa aiheeseen liittyvää tutkimusta, osakkeiden arvonmääritysmalleja ja osakemarkkinoiden tehokkuutta sekä kokonaistuotantoa ja osakkeiden volatiliteettia. Empiirisessä osassa esitellään tarkemmin käytetty aineisto, käytettävät tutkimusmenetelmät sekä varsinaiset tutkimustulokset.

Osakeindeksin volatiliteettia mallinnetaan GARCH(1, 1)—prosessina modifioidun Q—testisuureen avulla todetun aikasarjan autokorreloituneisuuden perusteella. Estimoidun mallin mukaan osakeindeksin volatiliteetti laskee kokonaistuotannon kasvaessa ja vastaavasti kasvaa kokonaistuotannon laskiessa. Mallin kokonaistuotannon parametrin kerroinestimaatti on tilastollisesti merkitsevä prosentin tasolla, eli toteutunut kumulatiivinen kokonaistuotannon kasvu selittää osakeindeksin volatiliteettia. Herkkyysanalyysin perusteella parhaat tulokset saavutetaan, kun kokonaistuotannon kumulatiiviseen tekijään otetaan mukaan kolmen edeltäneen kuukauden havainnot.
Avainsanat:
Osakeindeksin volatiliteetti, kokonaistuotanto, GARCH
© Tritonia 2014-2019