Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2006

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Heikkilä, Ismo

Tilintarkastajan vaihtuminen ja asiakasyrityksen taloudellinen tilanne

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Tilintarkastuksen linja
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
110
Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, onko asiakasyrityksen taloudellisella tilanteella vaikutusta tilintarkastajan vaihtumiseen. Tutkielmassa tarkasteltiin millaisia syitä tilintarkastajan vaihtumiselle oli havaittavissa taloudelliselta tilanteeltaan erilaisissa asiakasyrityksissä. Lisäksi tutkittiin, onko tilintarkastajan vaihtumista koskevalla muuttujalla informaatioarvoa konkurssin ennustamisen kannalta. Tutkielman empiirinen testaus toteutettiin käyttämällä aineistona suomalaisia pk-yrityksiä.

Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostivat tilintarkastajan vaihtumista ja konkurssin ennustamista, tilintarkastustietoja hyväksikäyttäen tarkastelevat, tutkimukset. Tutkielman aineisto koostui konkurssiin menneistä yrityksistä sekä samalla toimialalla toimintaansa jatkavista yrityksistä. Vastinpareina käytetyt toimintaansa jatkaneet yritykset valittiin siten, että niiden tilikauden tulos oli mahdollisimman lähellä vastaavia konkurssiyrityksiä. Tutkielmassa testattiin neljä hypoteesia. Tutkimusmenetelminä käytettiin χ2 -testiä, Mann-Whitney U -testiä ja logistista regressioanalyysiä.

Tutkielman mukaan tilintarkastajan vaihtumisen ja asiakasyrityksen taloudellisen tilanteen välillä oli havaittavissa yhteys. Tilintarkastajan vaihtuminen oli talousvaikeuksiin joutuneissa yrityksissä selvästi yleisempää kuin taloudelliselta tilanteeltaan vakaammissa yrityksissä. Lisäksi tilintarkastajan vaihtumisen todettiin tarjoavan informaatioarvoa konkurssin ennustamiselle. Sen sijaan tilintarkastuskertomuksen tai tilintarkastusasiakkaan koon ei havaittu olevan tilintarkastajan vaihtumisen taustalla talousvaikeuksiin joutuneissa yrityksissä. Tutkielmassa saadut tulokset olivat suurimmaksi osaksi ulko-maisten tutkimusten suuntaisia.
Avainsanat:
Tilintarkastajan vaihtuminen, taloudellinen tilanne, konkurssin ennustaminen
© Tritonia 2014-2019