Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2006

Ihala, Päivi

Eine fehleranalytische Untersuchung deutschsprachiger Aufsätze von finnischen Gymnasiasten

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Saksan kielen ja kirjallisuuden laitos
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
92
Tutkimukseni keskittyy suomenkielisten lukiolaisten saksankielisissä aineissa esiintyviin kielellisiin virheisiin. Materiaalina on käytetty kahden lukion yhteensä 66 ainetta, joista on tehty virheanalyysit.

Virheanalyysin avulla on selvitetty, mitkä saksan kieliopin kohdat aiheuttavat vaikeuksia tutkituissa ryhmissä. Virheet on luokiteltu syntaktisiin, morfologisiin, ortografisiin ja leksikaalisiin ryhmiin. Lisäksi on pohdittu syitä tehdyille virheille ja annettu virheitä koskevat kielioppisäännöt. Tilastollista informaatiota on esitetty aineiden pituudesta, virheiden määristä virheryhmissä, virhetyyppien jakaumasta aineittain ja virheiden määristä virheryhmien eri alaryhmissä.

Syntaktiset virheet muodostavat suurimman virheryhmän molemmissa analyyseissä. Päähuomioni kiinnittyy II-analyysiin, jonka tyypillisimpiä virheitä ovat syntaksin alueella kongruenssi, prepositiot, sijamuodot ja sanajärjestys ja morfologian alueella artikkeli. Virheiden syiden pohdinnassa vaikeudet keskittyvät kielioppisäännön tietämättömyyteen, yleistämiseen ja tarkkaamattomuuteen. Myös interferenssi vaikuttaa valintoihin. Työ antaa perustaa virheanalyysin ymmärtämiselle.
Avainsanat:
Fehleranalyse, Fehlerbegriff, Fehlerklassifikation, Fehlerursachen, Schüleraufsätze
© Tritonia 2014-2019