Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2006

Heinola, Petra

Frauen- und Männerbilder in zwei deutschen Lesebüchern

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Saksan kielen ja kirjallisuuden laitos
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
83
Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella kahden saksalaisen äidinkielen oppikirjan välittämiä nais- ja mieskuvia. Kimmokkeena toimii yleinen oletus, jonka mukaan naiset ja miehet olisivat olennaisesti erilaisia. Tutkielman lähtökohtana on, että sosiaalinen sukupuoli, gender, on yhteiskunnassamme luotu rakenne, joka muokkaa käsitystämme siitä, millaisia naiset ja miehet ovat. Tutkielman aluksi pohditaan oppikirjojen tyypillisiä ominaisuuksia, minkä jälkeen perustellaan feministisen tutkimuksen tärkeys. Tämän jälkeen siirrytään tekstin ja diskurssin määrittelyyn. Tässä yhteydessä pohditaan myös käsitettä gender sekä myös ikää, seksuaalisuutta ja etnisyyttä. Pohditaan myös, kuinka oppikirjat ovat osaltaan uusintamassa nais- ja mieskuvaa. Ennen varsinaista analyysia kerrotaan vielä tekstien analysoinnista ja sen kriittisistä näkökulmista.

Tutkittava materiaali koostuu saksalaisista ensimmäisen ja toisen luokan äidinkielen oppikirjoista ”Jo-Jo Fibel 1” ja ”Jo-Jo Lesebuch 2”. Analyysissä todetaan suurimman osan kirjojen henkilöistä olevan lapsia tai keski-ikäisiä aikuisia. Naispuolisia henkilöitä esiintyy enemmän kuin miespuolisia. Ero on selvin vanhemmissa ikäryhmissä. ”Jo-Jo Lesebuch 2:n” nais- ja mieskuva on erityisesti lasten osalta monipuolisempi kuin ”Jo-Jo Fibel 1:n”. Lasten pukeutuminen, käytös ja tuntemukset eivät ole sukupuolesta riippuvaisia. ”Jo-Jo Fibel 1:ssä” niin lasten ulkonäkö kuin myös käyttäytyminen on stereotyyppisempi. Työ- ja eläkeikäiset esitetään kirjoissa hyvinkin sukupuolittuneesti. Työikäisten naisten oletetaan kantavan vastuun niin kodista kuin lapsistakin, kun taas miehien velvollisuuksiin kuuluu useammin työ. Henkilöiden sukupuoli määrittää myös olennaisesti työt, joissa he toimivat. Eläkeikäiset esitetään pääasiassa isovanhempina. Varsinkin eläkeikäiset naiset esitetään olennaisena osana lasten elämää, miehet puolestaan paljon tietävinä henkilöinä. Seksuaalisuutta esitetään molemmissa kirjoissa niukasti. Eri etnisyyksiä esitetään monipuolisemmin ”Jo-Jo Fibel 1:ssä” kuin ”Jo-Jo Lesebuch 2:ssa”, ja erityisesti turkkilaista syntyperää olevat ihmiset esitetään osana saksalaista elämää. ”Jo-Jo Fibel 1:ssä” muut kuin eurooppalaista syntyperää olevat ihmiset esitetään ”vieraina”.
Avainsanat:
kritische Diskursanalyse, Gender, Lehrbuch
© Tritonia 2014-2019