Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2006

Hätinen, Mari

Aikakauslehdet huumeita koskevan keskustelun kuvaajina ja rakentajina. Tarkastelussa artikkeleiden näkökulmat ja kielelliset valinnat.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Viestintätieteiden laitos
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
105
Tässä työssä tutkin sitä, miten suomalaiset yleisaikakauslehdet kuvaavat ja rakentavat huumeita koskevaa yhteiskunnallista keskustelua. Tarkastelen sitä, millaisia rooleja artikkeleissa luodaan eri toimijoille kielellisten valintojen ja näkökulmien kautta. Pohdin myös sitä, miten mahdolliset ideologiat heijastuvat artikkeleiden kieli- ja näkökulmavalinnoissa. Tutkimusaineistona on neljän suomalaisen yleisaikakauslehden huumeartikkelit vuosilta 2002-2004.

Aihe on tutkimisen arvoinen siksi, että valtaosalla suomalaisista on vähän henkilökohtaista kokemusta huumausaineista. Tällöin he omaksuvat huumeita koskevat käsityksensä suurelta osin yhteiskunnassa käytävästä julkisesta keskustelusta, jota tiedotusvälineet välittävät. Tutkimus pohjautuu kriittiseen diskurssianalyysiin sekä kriittisen diskurssianalyysin parissa korostettuun konstruktionistiseen käsitykseen, jonka mukaan media ja yhteiskunta toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. Työssä kiinnitän huomiota paitsi siihen, miten media vaikuttaa yhteiskunnallisen keskustelun muotoutumiseen myös siihen, miten yhteiskunnalliset arvostukset ja ideologiat ilmenevät huumeaiheisissa artikkeleissa. Analysoin huumeaiheisten aikakauslehtiartikkeleiden ensisijaisia määrittelijöitä, toimijoita, toiminnan prosesseja ja nimeämistä. Näiden työkalujen avulla pohdin myös artikkeleiden ideologisia piirteitä.

Aineistossa vahvimpina toimijoina näyttäytyvät viranomaiset, asiantuntijat ja poliitikot. Viranomaiset esiintyvät artikkeleissa useimmin ensisijaisina määrittelijöinä, jonka lisäksi heidän asemaansa tuetaan virallisuutta korostavilla nimeämistavoilla. Asiantuntijat, poliitikot ja viranomaiset ovat aineiston aktiivisimpia toimijoita. Vahvimmat roolit toiminnan prosessien tarkastelussa saavat poliitikot ja asiantuntijat, jotka eivät esiinny muiden toiminnan kohteena aineistossa kertaakaan. Passiivisimmat roolit puolestaan saavat nuoret ja kansalaiset, jotka eivät pääse aineistossa itse ääneen. Toisaalta nuorten ja huumeiden käyttäjien ajatuksia kuvataan useimmiten ulkopäin, muiden määritteleminä. Yleisaikakauslehdet näyttävät tutkimuksen perusteella noudattavan valtaideologisia arvoja ja lähestymistapoja huumausaineista puhuttaessa, ja ne kuvaavat ja rakentavat huumekeskustelua vallitseviin arvoihin ja valtasuhteisiin nojaten ja niitä uudistaen.

Avainsanat:
kriittinen diskurssianalyysi, aikakauslehdet, huumeet, ideologiat
© Tritonia 2014-2019