Vaasan yliopiston opinnäytteet

Hallintotieteiden tiedekunta, 2006

Myllymäki, Mia

Tietoteknologia organisaation toiminnan kehittämisessä: Arviointitutkimus Vaasan sairaanhoitopiirin eHealth Botnia -hankkeesta

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Laitos:
Julkisjohtamisen laitos
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallinto : hyvinvointipalveluiden johtamisen ohjelma
Sivumäärä:
113
Terveydenhuollon toimintaympäristössä ja palvelurakenteessa on tapahtunut muutoksia tietoyhteiskunnan kehittyessä. Terveydenhuolto-järjestelmän on mukauduttava palvelurakenteen muutoksiin ja uudistuttava vastaamaan paremmin muuttunutta palvelukysyntää. Tietoteknologia tarjoaa uusia tapoja toteuttaa palveluita ja samalla myös pakottaa muuttamaan ja uudistamaan työtä, toimintamalleja ja organisaatioita. Kansalliset linjaukset kannustavat terveydenhuollon toimijoita alueellisen yhteistyön lisäämiseen ja asettamaan tavoitteeksi saumattomat hoito- ja palveluketjut. Saumattomien palveluketjujen toteuttaminen vaatii tietoteknologian tehokkaampaa hyödyntämistä.

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida miten Vaasan sairaanhoitopiirin eHealth Botnia -hanke on onnistunut terveydenhuolto-organisaation toiminnan kehittämisessä. eHealth Botnia -hanke oli vuosina 2001–2005 toteutettu terveydenhuollon tietoteknologian kehittämishanke. Hankkeen tarkoitus oli tehostaa tietoteknologian hyödyntämistä ja uusien toimintamallien käyttöönottoa Vaasan sairaanhoitopiirin alueella. eHealth Botnia -hanke muodostui seitsemästä osaprojektista. Tutkimuksessa selvitettiin eHealth Botnia -hankkeen merkitystä ja tavoitteita sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi tarkasteltiin yhteistyön roolia terveydenhuolto-organisaation toiminnan kehittämisessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminta kohdistuu tavallisimmin järjestelmän tuottamiin palveluihin, käytäntöihin tai prosesseihin. Organisaatio pyrkii kehittämistyön avulla löytämään ratkaisunsa toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista aiheutuviin uusiin tarpeisiin. Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytetään kehittämistyön välineenä projektityyppistä työskentelyä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa hoito- ja palveluprosesseja uudistamalla kehitetään kustannustehokkuutta ja palvelukykyä. Tietoteknologialla on tässä merkittävä rooli ja sen käyttöönotto luo mahdollisuuden uusiin menestystekijöihin. Ter-veydenhuollon yhteistyötä voidaan lisätä ja tehostaa tietoteknologian avulla. Yhteistyöllä pyritään kustannussäästöihin, toiminnan rationalisointiin, palvelujen koordinointiin ja alueen imagon parantumiseen.

Tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimuksen arviointimenetelmänä käytettiin monitahoarviointia. Tutkimusaineistona oli eHealth Botnia -hankkeeseen osallistuneita henkilöitä Vaasan sairaanhoitopiiristä ja sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskuksista. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin haastattelua. Tutkimusta varten haastateltiin 14 henkilöä huhti–kesäkuussa 2005. Haastattelumene-telmänä käytettiin teemahaastattelua.

eHealth Botnia -hanke on onnistunut vastaamaan terveydenhuollon tietoteknologian kehityksen ajankohtaiseen haasteeseen. eHealth Botnia -hankkeen tavoitteena oli olemassa olevan toiminnan kehittäminen tai uusien toimintatapojen käynnistäminen ja käyttöönotto. Yhteistyö Vaasan sairaanhoitopiirin alueella lisääntyi tietoteknologian avulla. Potilastietojen siirto hoitavaan terveydenhuollon yksikköön tehostui tietoturvallisten tietoliikenneyhteyksien ansiosta. Terveydenhuollon alueellisen tietoverkon rakentaminen auttoi joustavien hoitoketjujen muodostumisessa. Sairaanhoidon laatua parannettiin ja hoitomenetelmiä yhdenmukaistettiin muun muassa videoneuvottelutekniikan ja opetusvideoiden avulla. Terveydenhuollon yhteistyön tiivistyminen sekä organisaatioiden välisen tiedonsiirron tehostuminen edistävät saumattomiin palveluketjuihin siirtymistä.
Avainsanat:
Terveydenhuolto, organisaatio, kehittäminen, telelääketiede
© Tritonia 2014-2019