Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2005

Häggblom, Anna

A Feminine Chick or a Masculine Ladette: Gender Performance in a Chick Lit Protagonist’s Self-Narrative

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Sirkku Aaltonen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Englannin kielen laitos
Pääaine:
Englannin kieli
Sivumäärä:
79
Min avhandling behandlar populärlitteratur och de idéer om könsroller som uttrycks i populärlitterära verk. Undersökningsmaterialet består av fyra Chick Lit-romaner av Janet Evanovich om detektivfiguren Stephanie Plum: One for the Money (1994), Three to Get Deadly (1997), Hot Six (2000), och To the Nines (2003). Forskning inom sociolingvistik om språk och könsroller utgör den teoretiska grunden för undersökningen. Synen på könsidentitet följer Judith Butlers (1999) teori om att man inte är antingen man eller kvinna, utan att man genom sitt beteende, t.ex. på det sätt man pratar eller formar sitt utseende, spelar en könsroll: identifierar man sig som kvinna styr man aktivt sitt beteende mot vad som anses vara typiskt kvinnligt. Vad som anses vara typiskt kvinnligt och manligt varierar dock mellan olika kulturer och tidsepoker. Feminismen har fått till stånd samhälleliga förändringar och ändrat traditionella bilder av kvinnor som inaktiva ”familjevårdare” vars plats är i hemmet, till moderna uppfattningar om vad det betyder att vara kvinna, dvs. att kvinnor är självständiga, yrkesarbetande individer med lika stor rätt till att fungera inom den offentliga sfären som män. Könsrollsrelaterat beteende styrs dock till stor del av samhälleliga normer, som ännu idag ofta följer s.k. traditionella idéer om manlighet och kvinnlighet. I min undersökning analyserar jag Plums personliga berättelser och beskriver hur hon i dessa uttrycker sin könsidentitet. Speciellt Jennifer Coates’ (1996; 2003) studier av mäns och kvinnors personliga berättelser i samtal vänner emellan, fungerar som utgångspunkt. Målet är att genom sättet som Plums könsidentitet skildras på, få en bild av de idéer om könsroller som kommer till uttryck i Chick Lit-romaner, som är populärlitterära verk riktade till huvudsakligen kvinnliga läsare. Den typiska Chick Lit-huvudfiguren är en ung, modern, yrkesarbetande, självständig och sexuellt frigjord kvinna. Romanerna anses därför ofta vara realistiska skildringar av hur det är att vara ung kvinna i vårt samhälle av idag. Min undersökning visar hur traditionella uppfattningar om manligt och kvinnligt påverkar skildringen av den s.k. ’nya kvinnan’. Trots att Plum är en modern kvinna med ett typiskt manligt yrke, är hennes könsidentitet till stora delar traditionellt kvinnlig – moderna kvinnors uttryck för en ”alternativ” kvinnlig könsidentitet bör således uppvägas med lika mycket traditionell kvinnlighet.
Avainsanat:
Sociolinguistics Gender Popular Literature Personal Narrative
© Tritonia 2014-2019