Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2005

Toppari, Antti

Suomalaisten korkorahastojen suorituskyky vuosina 1999-2003

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo Rothovius
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Yrityksen rahoituksen linja
Sivumäärä:
75
Tutkielman tarkoituksena on selvittää suomen markkinoilla toimivien korkorahastojen suorituskykyä vuosina 1999–2003. Korkorahastojen saavuttamia tuottoja verrataan Nordean valtionobligaatioindeksiin sekä kolmen kuukauden euribor-indeksiin. Tutkielman tarkoituksena on myös selvittää saavuttaako yksityinen sijoittaja parempia tuottoja sijoittamalla korkorahastoihin kuin valtion obligaatioihin.

Tutkimusaineisto koostuu yhteensä 25 korkorahastosta. Rahastot on jaettu lyhyen koron ja pitkän koron rahastoihin niiden sijoituspolitiikan mukaisesti. Tutkimusperiodi alkaa vuoden 1999 alusta ja päättyy vuoden 2003 loppuun. Rahastojen keskinäinen vertailu tehdään Sharpen, Jensenin ja Treynorin mitta-rien avulla.

Vuosituotolla mitattuna yksikään rahasto ei kyennyt tuottamaan vertailuindeksiään paremmin. Ainoastaan yksittäisinä vuosina osa rahastoista tuotti vertailuindeksiä paremmin. Riskikorjatuilla tuottomittareilla mitattuna rahastojen väliset keskinäiset erot olivat hyvin pieniä. Riskikorjattujen tuottomittarien käyttö korkorahastoille ei näytä tuottavan suuria eroja niiden välille. Tulosten perus-teella näyttää siltä, että korkorahastot eivät tuota yksityiselle sijoittajalle lisätuottoja verrattuna esimerkiksi obligaatioihin tai joukkovelkakirjalainoihin.
Avainsanat:
Korkorahasto, Sharpen mittari, Jensenin mittari, Treynorin mittari
© Tritonia 2014-2019