Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2005

Mäkimarttunen, Heidi

Zu Phraseologismen in Elfriede Jelineks Roman "Die Klavierspielerin"

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Saksan kielen ja kirjallisuuden laitos
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
73
Fraseologismit ovat mielenkiintoinen kiellellinen ilmiö, sillä ne mm. värittävät ja rikastuttavat kieltä. Siksi tämän pro gradu -tutkielman aiheiksi on valittu fraseologia ja fraseologismit. Tutkimusmateriaalina on sata sivua Elfriede Jelinekin omaelämän-kerrallisesta romaanista Die Klavierspielerin.

Tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon fraseologismeja tutkimusmateriaalissa esiintyy ja miten niitä käytetään. Idiomisanakirjat ovat tärkeä apu fraseologismien tunnistamisessa. Määrällisen analyysin jälkeen löydetyt fraseologismit jaotellaan substantiivisiin, adjektiivisiin, adverbiaalisiin ja verbaalisiin fraseologismeihin. Lisäksi analysoidaan esiintyvien fraseologismien tyylilajeja. Koska fraseologismit esiintyvät aina tekstikontekstissa, eivätkä irrallisina ja yksinään, saattaa niiden muoto vaihdella. Joissakin tapauksissa muutoksen seurauksena on myös fraseologismin merkityksen muuttuminen. Tutkimuksessa halutaan korostaa myös yhtä erityistä fraseologismien ryhmää, somatismeja eli sellaisia fraseologismeja, joissa on ruumiinosaa merkitsevä sana.

Tutkimuksessa löydettiin yhteensä 190 fraseologismia eli lähes kaksi fraseologismia sivua kohti. Osa fraseologismeista esiintyi tutkimusmateriaalissa useammin kuin kerran. Nämä fraseologismit olivat hyvin yleiskielisiä eivätkä kovinkaan idiomaattisia. Suurin osa fraseologismeista oli verbaalisia ja normaalikielisiä, mikä vastaa hyvin alan aikaisempia tutkimuksia. Tutkimusmateriaalissa esiintyi tämän lisäksi yhteensä 36 fraseologismia, joiden muoto oli muuttunut aiheuttaen osalle näistä myös merkityksen muuttumisen. Somatismeja tutkimusmateriaalissa esiintyi yhteensä 33. Näistä yli kolmannes sisälsi ruumiinosaa kuvaavan sanan silmä tai käsi. Somatismit olivat pääpiirteiltään samantyyppisiä kuin kaikki muutkin tutkimusmateriaalissa esiintyvät fraseologismit. Jelinekin teos sisälsi monia mielenkiintoisia fraseologismeja. Erityisen huomattavaa oli mm., että fraseologismit esiintyivät usein sellaisissa kohdissa tekstiä, jotka olivat sisällöltään oleellisia Jelinekin romaanille.
Avainsanat:
Phraseologie, Phraseologismus, Somatismus, literarischer Text
© Tritonia 2014-2019