Vaasan yliopiston opinnäytteet

Informaatioteknologian tiedekunta, 2002

Linnanmäki, Anne

Kohti prosessiorganisaatiota: liiketoimintaprosessien mallintaminen Kemira Chemicals Oy:ssä Vaasassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Beata Taijala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Teknisten tieteiden laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Sivumäärä:
80
Huomautukset:
Valmistumispäivä 28.6.02
Tässä tutkimuksessa mallinnetaan Kemira Chemicals Oy:n Vaasan tehtaiden liiketoimintaprosessit eli ydinprosessit ja tukiprosessit. Mallintaminen liittyy kehittämistyöhön, jota kohdeyrityksessä tehdään tavoitteena siirtyä prosessijohtamisen mukaiseen prosessiorganisaatioon.

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa luvussa kaksi esitettävä ydinprosessien uudistamisen malli ja luku kolme, jossa kerrotaan mallintamisesta ja sen eri tekniikoista, työkaluista, eduista ja haitoista. Yidnprosessien uudistamisen malli käydään läpi sen vuoksi, että lukijalle halutaan muodostaa käsitys mallintamisen asiayhteydestä siitä huolimatta, ettei kohdeyrityksen kehittämistyöstä kerrota arkaluontoisen sisältönsä vuoksi.

Mallintamisen tekemisessä on käytetty apuna kirjallisia dokumentteja ja sen lisäksi on tehty useita haastatteluja ja osallistuttu kokouksiin ja pienryhmäistuntoihin. Mallintamisen aikana prosessien lukumäärä ja sisältö on muuttunut, ja uusien määritysten tekeminen on edellyttänyt syvällistä perehtymistä organisaation toimintaan ja sen perustarkoituksiin. Tästä syystä tutkimusote on kehittynyt analyyttisestä ja kuvailevasta case-tutkimuksesta hermeneuttiseksi toimintatutkimukseksi. Tätä on edesauttanut se, että graduntekijä on tutkimuksen ajan työskennellyt yrityksessä täysipäiväisesti.

Mallintaminen on sisältänyt erilaisten prosessikuvioiden piirtämistä ja prosessien työnkulkujen kuvaamista mallinnusohjelmalla. Tärkeimpinä mallintamisen hyötyinä voidaan pitää, että se edesauttaa prosessimaisen ajattelutavan ja kokonaisoptimoinnin kehittymistä. Organisaation toiminnan järjestäminen yhdeksi prosessikarttakuvioksi myös auttaa työntekijöitä ymmärtämään paremmin organisaation toimintaa ja sen perimmäisiä tarkoituksia.
Avainsanat:
mallintaminen, prosessi, prosessiorganisaatio
© Tritonia 2014-2019