Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2005

Lindén, Laura

Simultantolkens förberedelser för ett fackspråkligt seminarium

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Marianne Nordman
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Pohjoismaisten kielten laitos
Pääaine:
Pohjoismaiset kielet
Sivumäärä:
92
Huomautukset:
viittaus väärään liitteeseen sivulla 50 (pitäis olla "se bilaga 3")
Tutkielmassa tarkastellaan, miten simultaanitulkit valmistautuvat ammattikieliseen tulkkaustoimeksiantoon. Kiinnostavia kysymyksiä ovat mm., milloin tulkit aloittavat valmistautumisen, minkälaisia menetelmiä he käyttävät ja mitä hyötyä valmistautumisesta on tulkille tulkkaustilanteessa. Tutkimuksessa pyritään myös selvittämään, ohjaavatko tulkkien valmistautumista jotkin yleiset käytännöt vai onko työtehtävään valmistautuminen enemmänkin kiinni tulkin henkilökohtaisista ominaisuuksista ja valinnoista.

Tutkimusaineisto on kerätty kuudelta simultaanitulkilta Närpiössä 6.–8.2.2004 järjestetyn ”IT- a tool not a goal” -seminaariin yhteydessä. Valtaosa kahden seminaarissa eniten tulkanneen tulkin tulkkeista on nauhoitettu kaseteille, kuten myös niitä vastaavat lähdekieliset esitykset. Tutkimukseen osallistuneet tulkit ovat vastanneet myös kahteen kyselykaavakkeeseen, joiden tarkoituksena on ollut selvittää, mitä mieltä tulkit itse ovat valmistautumisestaan seminaariin sekä ennen tulkkausta että sen jälkeen. Tutkimusaineistoa täydentävät lisäksi jälkikäteen puhelimitse ja sähköpostitse tehdyt täydentävät kysymykset sekä tulkeilta saadut tulosteet ja sanalistat.

Tutkielmassa on selvitetty sekä kvalitatiivisin että kvantitatiivisin menetelmin tulkkien valmistautumista samaan tulkkaustoimeksiantoon. Taulukoiden ja kuvioiden avulla on selvitetty tulkkien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä sekä pyritty havainnollistamaan valmistautumiseen vaikuttavia tekijöitä ja vaiheita. Monia kysymyksiä on myös pohdittu eri näkökulmista aikaisempaan tutkimustietoon nojaten. Lisäksi tutkielmassa on keskitytty kahden seminaarissa eniten tulkanneen tulkin työskentelyyn ja tarkasteltu lähemmin, miten toimeksiantoon valmistautuminen vaikuttaa tulkkeihin tulkkaustilanteessa ja hyödyttää heitä.

Koska tutkimusaineisto pohjautuu yhteen yksittäiseen tulkkaustoimeksiantoon, tutkimustuloksia ei voi yleistää koskemaan kaikkia aktiiviisia tulkkeja tai kaikkia mahdollisia tulkkaustilanteita. Sen sijaan tutkielma osoittaa, että se, miten tulkki valmistautuu toimeksiantoon, riippuu suuresti henkilökohtaisista tekijöistä sekä toimeksiantoon liittyvistä tilannekohtaisista tekijöistä.
Avainsanat:
förberedelser, informationssökning, ordlista, simultantolkning
© Tritonia 2014-2019