Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2005

Pinni, Kalle

Laatujohtamisen ilmentyminen julkisen sek-torin organisaatiossa –Case Vaasan yliopisto

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Professori Tauno Kekäle
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tuotannon laitos
Pääaine:
Tuotantotalous
Sivumäärä:
154
Tutkimuksessa tarkastellaan kokonaisvaltaisen laatujohtamisfilosofian ilmentymis-tä julkisen sektorin organisaatiossa. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata kohdeor-ganisaation suorittamaa systemaattista laatutyötä.

Laatutyön suorituskykyä arvioidaan European Foundation for Quality Manage-ment (EFQM) -laatupalkinnon ja yhteisen arviointimallin (CAF) viitekehyksessä. Lisäksi empiirisen tutkimusaineiston tuloksia verrataan kohdeorganisaation stra-tegioihin, jolloin strategioiden toteutumista voidaan arvioida.

Tutkimusotteena on toiminta-analyyttinen ote, jonka soveltui parhaiten tutkimus-ongelman ratkaisuun. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui laadun ja laa-tujohtamisen käsitteistön ympärille. Tutkimuksen empiirinen osa muodostui pää-osin kyselytutkimuksesta ja sitä tukevista Vaasan yliopiston strategioista. Kysely-tutkimus toteutettiin organisaation itsearviointina ja se analysointiin tilastollisin menetelmin.

Tutkimuksen tulosten avulla voidaan hahmottaa miten systemaattista kohdeor-ganisaation laatutyö on tämän hetkisen tilanteen osalta.
Avainsanat:
laatu, laatujohtaminen, laatupalkinnot, EFQM, CAF
© Tritonia 2014-2019