Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2005

Holmqvist, Susanna

TV-kääntämisen tiivistämiskeinot. Varustamo sarjan jakson tarkastelua.

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Birgitta Romppanen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Modern finska
Sivumäärä:
64
Syftet med förestående avhandling är att både kvantitativt och kvalitativt granska de komprimeringsstrategier som används i TV-översättning och särskilt textning. TV-översättning som en specifik översättningsgenre samt en inblick i olika komprimeringsstrategier utgör väsentliga samt introducerande komponenter i denna avhandling. I analysdelen granskar jag den finskspråkiga översättningen av ett avsnitt av den svenska TV-serien Rederiet. Syftet med analysen är att ta reda på i hurdan omfattning översättaren komprimerat sin översättning och vilka slags komprimeringsstrategier hon använt. I analysen utgår jag från den lingvistisk-pragmatiska kritikmodellen och de fyra lingvistisk-pragmatiska aspekterna: grammatisk struktur, språklig varietet, semantik och pragmatik.

TV som media både försvårar och underlättar översättarens arbete. Bristen på tid och utrymme tvingar översättaren att komprimera sin text. Å andra sidan förmedlar TV-rutans bild och ljud en hel del information till tittaren, vilket betyder att översättaren kan utelämna information ur sin översättning utan att den går förlorad.

Ur min analys framgår att den analyserade översättningen innehåller en stor mängd komprimeringsstrategier, av vilka största delen är pragmatiska. Den stora mängden pragmatiska strategier kan förklaras av det faktum att TV-rutans bild och ljud förmedlar information till tittaren samt av TV-programmets karaktär. Eftersom det rör sig om en TV-serie av dialogtyp,
i vilken det förekommer talspråk, är förutsättningarna för att använda pragmatiska komprimeringsstrategier goda. Talspråk har en lös struktur och innehåller en stor mängd redundanta språkliga element som översättaren kan utelämna.
Avainsanat:
tv-kääntäminen, tiivistämiskeinot, lingvistis-pragmaattinen käännösvertailumalli
© Tritonia 2014-2019