Vaasan yliopiston opinnäytteet

Humanistinen tiedekunta, 2005

Nylund, Heidi

Meänkielen ja suomen kielen sanaston vertailua Mikael Niemen romaanin Populärmusik från Vittula käännöksissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Birgitta Romppanen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Laitos:
Nykysuomen ja kääntämisen laitos
Pääaine:
Modern finska
Sivumäärä:
70
I min pro gradu-avhandling har jag undersökt olikheter mellan meänkieli(tornedalsfinska) och finska utgående från översättningarna av Mikael Niemis roman Populärmusik från Vittula. Jag undersökte olikheterna i första kapitlets substantiv, adjektiv och verb. Syftet med min undersökning var att kartlägga ordens ursprung och se hur stor del av orden som kommer från finskan och/eller svenskan. Min hypotes när jag började med denna undersökning var att de finska orden skulle vara i klar majoritet i meänkieli.

I resultaten av min undersökning kom det fram att min hypotes stämde. Jag undersökte sammanlagt 140 substantiv, adjektiv och verb. Av dessa var hela 103 ord av finskt urdsprung, medan bara 28 ord var av svenskt ursprung. Det fanns också fem sammansatta ord som var av både finskt och svenskt ursprung, samt fyra ord som varken hade sitt ursprung i finskan eller i svenskan.

Intressant var också den stora skillnaden mellan de olika ordklasserna. Av de 69 substantiven var 39 substantiv av finskt ursprung, medan 24 var av svenskt ursprung. Det fanns också fem smmansatta substantiv som var av både finskt och svenskt ursprung och ett substantiv som varken hade sitt ursprung i svenskan eller finskan. Av sammanlagt 18 adjektiv var 16 av finskt ursprung och bara två av svenskt ursprung. Av de 53 verben som fanns med i min undersökning var hela 48 av finskt ursprung, medan bara två var av svenskt ursprung. Tre av verben hade varken finskt eller svenskt ursprung.
Avainsanat:
Meänkieli (tornionlaakson suomi), vähemmistökieli, murre, Populäärimusiikkia Vittulanjänkältä, terminologia, käännös
© Tritonia 2014-2019