Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2005

Veikkola, Esa

Kasvun hallinta eräissä suomalaisissa suuryrityksissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo Salmi
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Yritysjohdon laskentatoimen linja
Sivumäärä:
104
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kahdeksan suomalaisen suuryrityksen joukosta vuosina 1998 – 2002 talouden ohjauksessa hyvin ja huonosti onnistuneet yritykset. Kasvuyritysten talouden ohjauksen onnistumista tarkasteltiin tunnuslukuanalyysillä sekä kasvun hallinnan malleilla. Tutkimuksessa pyrittiin tunnistamaan kahdeksasta tutkimukseen valitusta suomalaisesta suuryrityksestä kasvunsa hyvin ja huonosti hallinneet yritykset. Tässä tutkimuksessa keskityttiin pelkästään taloudellisten näkökulmien tarkasteluun ja erityisesti kannattavuuden tarkasteluun yrityksen kasvaessa.

Tutkimuksessa kasvun vaikutusta tutkittiin nimenomaan yrityksen tunnuslukuihin. Tutkimuksessa käytetyt tunnusluvut laskettiin Yritystutkimusneuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisesti. Tutkimusaineistona käytettiin ETLAN suuryritystietokantaa, josta valittiin kahdeksan kasvavaa yritystä neljältä eri toimialalta. Tutkittavat yritykset olivat Atria, HK-Ruokatalo, Stora Enso, UPM-Kymmene, Kone, Outokumpu, Nokia ja Vaisala. Valituille yrityksille tehtiin tunnuslukuanalyysi käyttäen kuutta tunnuslukua sekä tutkimuksen teoriaosassa valittua Donaldsonin hallitun kasvun mallia. Muut tutkimuksessa käytettävät tunnusluvut olivat nettotulos - %, sijoitetun pääoman tuottoprosentti, oman pääoman tuottoprosentti, quick ratio, omavaraisuusaste ja liikevaihdon muutos - %.

Tutkimuksen empiirisessä osassa analysoitiin tutkittavien yritysten tunnuslukuja. Jokaisen tutkimuksessa olleen yrityksen liikevaihto oli kasvanut tarkasteltavalla ajanjaksolla. Tutkittavien yritysten tase ja liikevaihto kasvoi pääasiassa samansuuruisesti, mutta henkilöstön lukumäärä taas kasvoi pääasiassa selvästi tasetta ja liikevaihtoa hitaammin. Tutkimukseen valituista yrityksistä neljä oli hallinnut kasvunsa hyvin ja neljä huonosti. Kannattavuus osoittautui tässä tutkimuksessa tärkeäksi tekijäksi, jonka perusteella yritykset voitiin jakaa kasvunsa hyvin ja huonosti hallinneisiin. Kaikkien neljän kasvunsa huonosti hallinneen yrityksen kannattavuus oli heikentynyt huomattavasti kasvun myötä. Vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen yritysten kasvulla ei ollut juurikaan merkitystä. Tutkimukseen valitun Donaldsonin hallitun kasvun mallin määrittämien reunaehtojen puitteissa yritysten kasvu oli pääosin hallittua, sillä poikkeamat toteutuneen liikevaihdon sekä Donaldsonin mukaisen hallitun liikevaihdon kesken olivat yksittäisiä.
Avainsanat:
kasvu, kasvun hallinta, kannattavuus
© Tritonia 2014-2019