Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2004

Asikainen, Klaus

Kaupankäynnin volyymin vaikutus osakkeen volatiliteettiin Helsingin pörssissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Paavo Yli-Olli
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Yrityksen rahoituksen linja
Sivumäärä:
82
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, löytyykö volyymin ja volatiliteetin väliltä yhteistä riippuvuutta ja pystyykö kaupankäyntivolyymi selittämään osakkeen hinnan vaihtelua. Tämän lisäksi tutkimuksessa testataan, onko kaupankäyntiaktiivisuudella suurempi vaikutus osakkeen hinnan volatiliteettiin kuin kauppojen koolla.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu kaupankäynnin volyymin vaikuttavan osakkeiden tuottojen hajontaan. Lisäksi on havaittu, että volyymin ja volatiliteetin välinen yhteys johtuu tehtyjen kauppojen määrästä eikä niinkään kauppojen koosta. Kaupankäyntivolyymin tärkein informaatiosisältö markkinoilla toimivien sijoittajien käyttäytymisestä liittyy siis lähestulkoon kokonaan kaupankäyntiaktiivisuuteen.

Tutkimusaineiston muodostavat vuosina 1999–2003 Helsingin pörssissä noteeratut osakkeet, jotka ovat olleet listattuina koko tutkimusperiodin ajan. Kaiken kaikkiaan tutkimusotos kattaa 87 osakesarjaa, jotka on jaettu yritysten markkina-arvojen mukaan kolmeen eri portfolioon. Tutkimuksessa käytetty aineisto on saatu Vaasan yliopiston rahoitusmarkkinatietokannoista. Tutkimusmenetelmänä käytetään volatiliteetista, volyymista, kaupankäyntiaktiivisuudesta ja kauppojen keskimääräisestä koosta muodostettua monen muuttujan regressiomallia.

Saatujen tulosten perusteella kaupankäyntivolyymilla on vaikutuksensa osakkeiden volatiliteettiin, ja volyymin ja volatiliteetin välinen suhde heijastaa pääasiassa volatiliteetin ja tehtyjen kauppojen välistä yhteyttä. Tutkimuksesta saadut tulokset suomalaisella aineistolla tukevat aikaisempia muilla markkinoilla volyymi-volatiliteettisuhteesta tehtyjä tutkimuksia.
Avainsanat:
volyymi, volatiliteetti, kaupankäyntiaktiivisuus, osakemarkkinat
© Tritonia 2014-2019