Kaarle 
Werkon rikas elämäntyö kansanvalistuksen, kirjastojen ja raittiuden
hyväksi
Kirj. 
Ilkka Mäkinen (kirjoitus sisältää laajoja otteita Werkon omista
kirjoituksista)

Kaarle Werkko (18.5.1850-9.1.1926) on yksi Suomen kirjastohistorian kantaisistä. Hän sekä laski perustan yleisten kirjastojemme historian tutkimukselle että oli mukana luomassa sitä kirjastolaitosta, josta tänään nautimme. Henkilönä hän oli sivistyshistoriamme idearikkaimpia hahmoja. Hänestä suorastaan pursusi aloitteita kaikilla niillä aloilla, joillla hän toimi, sillä yksi elämänalue ei hänelle riittänyt, vaan hän pani kaiken tarmonsa peliin ainakin kolmella laajalla alalla: hän ponnisteli kirjastojen, koulujen ja raittiuden hyväksi koko ikänsä. Kirjastoalalla hänet muistetaan väsymättömänä tietojen kokoajana, organisaattorina ja kirjastotoimintaan innostajana puhein, artikkelein ja aloittein. On kuitenkin hyvä tietää pääkohdat myös hänen muilta toimialoiltaan, joilla hän itse asiassa ansaitsi leipänsä. Palkkaa saavana kirjastonhoitajana hän ei liene koskaan toiminut.

Helsingistä Jyväskylän seminaariin

Werkko syntyi 18.5.1850 Helsingissä. Hänen alkuperäinen nimensä oli Karl Johan Wickström. Isä oli räätäliammattikunnan vanhin Johan Olof Wickström ja äiti Helena Margareta Forsman. Kodin kielioloista ei ole tietoa, mutta joka tapauksessa Werkko hallitsi täydellisesti sekä suomen että ruotsin. Koulunkäynnin yhteydessä hän joutui perusteelliseen kielikylpyyn. Poika kävi ensin ruotsinkielistä lastenkoulua, sitten suomen kielellä vuoro-opetuskoulussa ja lopuksi viisiluokkaisen ruotsinkielisen porvarikoulun, jonka käytyään hän 1867 suoritti pääsytutkinnon teknilliseen realikouluun, joka silloin oli maan ylin teknillinen oppilaitos (myöhemmin siitä kehittyi Teknillinen korkeakoulu).

Nuorella Karl Johanilla olisi reaalikoulun käytyään ollut edessään selvä sosiaalisesti nousujohteinen ura, mutta silti hän valitsi toisen, taloudellisesti ja sosiaalisisesti vähemmän lupaavan tien lähtemällä 1870-luvun alussa suomenkieliseen kansakoulunopettajaseminaariin Jyväskylään. Poikkeuksellinen valinta oli kansallisen ja kansanvalistuksellisen herätyksen seurausta. Herätykseen kuului myös nimen suomalaistaminen Werkoksi 1870-luvun jälkipuoliskolla.

Tosin kansakoulunopettajan ura oli tyssätä alkuunsa melko paradoksaalisella tavalla. Jyväskylän seminaarin johtaja Uno Cygnæus ei näet hyväksynytkään nuorta miestä seminaariin, koska hänen mielestään helsinkiläiset eivät oikein soveltuneet kansakoulunopettajiksi. Cygnæus kuitenkin siirtyi Helsinkiin kouluhallituksen ylijohtajaksi ja seminaarin johtajaksi tuli K.G. Leinberg, joka 1869 hyväksyi Werkon oppilaaksi. Kirjastoharrastus heräsi Werkossa jo seminaariaikana, kun hän sai tutustua kirjastonhoitoon. "Mies-seminarin toisen luokan sisä-oppilaat" hoitivat näet vuorotellen Jyväskylän kaupungin ja maaseurakunnan yhteistä kansankirjastoa.

Kansakoulunopettajana yhteistoiminnan asialla

Valmistuttuaan seminaarista 1873 Werkosta (tuolloin vielä Wickström) tuli Huittisten kansakoulun opettaja. Paikkakuntalaisten asenne koulua kohtaan ei ilmeisesti ollut kovin suopea, mikä kansakoulun alkuaikoina oli yleistä. Huittisissakin perustettiin ensin poikakansakoulu ja vielä 1876, samana vuonna, jolloin hän muutti pitäjästä, opettaja joutui toteamaan ihmisten yleisen asennoitumisen tyttökansakoulua kohtaan vielä kovemmaksi kuin poikakoulua. Tytöt eivät muka oppia tarvinneet.

Tuore kansakoulunopettaja toteutti alusta lähtien täysin rinnoin yhteiskunnallisesti aktiivisen kansakoulunopettajan ihannetta. Huittisissa ollessaan hän liittyi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Suomen Evankeliumiseuran jäseneksi, alkoi suomentaa valistuksellista kirjallisuutta, oli monien lehtien kirjeenvaihtaja, laati pitäjän kirjastolle säännöt, perusti muutaman valistushenkisen kanssa lukuyhdistyksen eli lukusalin ja järjesti sen yhteyteen kansantajuisia luentoja jne. Huittisissa hän myös alkoi kerätä tietoja suunnittelemaansa kansankirjastojen tilastolliseen esitykseen.

Vasta taimella olevan kansakoululaitoksen opettajat etsivät tukea toisistaan. Kiinteää kanssakäymistä ja yhteistyötä Werkolla oli naapurikuntien, Punkalaitumen, Urjalan, Karkun ja Tyrvään kansakoulunopettajien kanssa. He tapailivat toisiaan ja järjestivät kansanuhlia, ensinnä Porthan-juhlan Huittisissa marraskuussa 1874. Hän osallistui myös yleisiin kansakoulunopettajien kokouksiin, joissa alkoi aktiiviseksi muodostuvan aloite- ja ideointitoimintansa. Jo Huittisten aikana, kansakouluntarkastajien järjestämien kokouksien yhteydessä, hän myös esitti kansakoulunopettajien yhdistysten, vieläpä koko maan käsittävän yhteisen järjestön perustamista. Se tosin toteutui paljon myöhemmin, mutta silloinkin hänen aloitteestaan ja johdollaan.

Välivaiheena syntyi silloin Kellokoskella toimineen Werkon aloitteesta 1877 "Hämeen kansakoulun suosijain yhtiö". Yhdistyksen synnystä kertovassa uutisessa Uudessa Suomettaressa kerrotaan niistä perusteluista, joihin perustamisen yhteydessä vedottiin: "Useat kansakoulunopettajat ja jotkut muut kansalaiset kerran koolla ollessaan Vanajan koulussa viime tammikuussa suostuivat perustamaan yhtiön kansakouluasian edistämiseksi. Tämän yhtiön ei luultukaan kykenevän suuria tavarallisia apukeinoja hankkimaan, vaan ainoastaan työskentelemään henkisessä suunnassa. Pääasiana on kokousten pitäminen. Tosin kyllä myönnettiin yhteisille kansakoulukokouksille sekä piiritarkastajain vuotisille kokouksille arvonsa ja hyödyttäväisyytensä, vaan vaan katsottiin vielä lisääkin tarvittavan. Yleisissä kokouksissa ei ole tilaa erityispaikallisten asiain huomaamiseen, ja sen lisäksi pidetään niitä harvoin. Piiritarkastajain kokoukset ovat aiotut yksin kansakoulunopettajille eivätkä yleisölle vapaat. Niissä myöskään ei ryhdytä muihin toimiin kuin määrättyjen kysymysten keskusteluihin, usein saattaa olla aikakin hyvin supistettu." (Uusi Suometar 1877 n:o 101). Samantapaisia perusteluja tapaamme 1892, kun Werkko Turun kansankirjastonhoitajien kokouksessa ehdotti erityisen kirjastoseuran perustamista.

Senaatti ei kuitenkaan hyväksynyt Kansakoulunsuosijain yhtiön sääntöjä, joten tämä yritys raukesi. Senaatin ja kouluhallituksen linja oli pitkään, että viralliset kokoukset olivat riittäviä yhdyssiteitä kansakoulunopettajille. Werkko ei kuitenkaan vastoinkäymisestä lannistunut, vaan yritti Turussa seitsemän vuoden kuluttua (1884) uudestaan synnyttää koko maan kattavan "Kansakoulun suosijain seuran". Tässä yrityksessä oli mukana myös mm. Antero Varelius. Tällä kertaa senaatti vahvisti säännöt, mutta rajoitti yhdistyksen toiminnan Turun ja Porin lääniin, mikä pian näivetti toiminnan.

Lannistumaton Werkko jatkoi toimintaansa yhteistoiminnan aikaansaamiseksi kirjoittaen mm. kehotuksia paikallisten opettajayhdistysten perustamiseksi. Vuonna 1887 Tammisaaressa järjestetyn seitsemännen yleisen kansakoulukokouksen yhteydessä avautui taas tilaisuus laajempaan yhteistoimintaan. Werkko katsoi ilmapiirin sopivaksi tehdä ehdotuksen koko maata käsittävän kansakoulunopettajayhdistyksen perustamiseksi. Hän muisteli myöhemmin tilannetta seuraavasti: "Saimme kuulla juhlatilaisuuksissa ylentäviä puheita siitä, että olemme saman kansan lapsia, vaikka on eri kieli, mutta kieli ei suinkaan estä meitä seuraamasta toistemme harrastuksia ja pitämästä toisiamme saman isänmaan poikina ja tyttärinä. Ajattelin: koska nyt on sovinnon aika, niin sopii tehdä ehdotus yleisen kansakoulunopettajayhdistyksen perustamisesta. Tein ehdotukseni sekä suomeksi että ruotsiksi. Se ei ollut mikään helppo tehtävä opettajistossa, jossa oli niin monta eriävää mielipidettä, Mutta arvaan, että se sovinnollinen henki, mikä silloin vallitsi molempain kieliryhmien välillä, teki hetken erittäin sopivaksi esittää ehdotuksia. Ehdotus saavutti yksimielisen kannatuksen." Tässä ilmenee Werkon pyrkimys kieliryhmien välisen vastakkainasettelun tasoittamiseen, mikä myöhemminkin oli hänen toimintansa ohjenuorana. Werkko oli perustavan kokouksen puheenjohtaja ja hänet valittiin sääntöjä laativaan toimikuntaan, jonka työssä hän oli aktiivisesti mukana. Sääntöjä valmisteltiin perusteellisesti ja vasta 1891 ne lähetettiin kouluylihallitukseen lausunnon saamista varten. Tässäkin yhteydessä ylihallitus oli sitä mieltä, että viralliset kokoukset ovat riittäviä yhdyssiteitä kansakoulunopettajille, millä perusteella senaatti epäsi säännöiltä vahvistuksen.

Myönteiseen tulokseen johti kuitenkin Helsingissä 1892 viritetty aloite, jossa taas Werkko, nyt pääkaupunkiin siirtyneenä, oli aktiivisesti mukana. Ei tosin kouluylihallitus nytkään pitänyt opettajien yhdistystä tarpeellisena, mutta katsoi, että kun aloite "on lähtenyt lämpimästä harrastuksesta kansakoulun asian edistämiseksi", siihen voisi suostua. Senaatti vahvistikin 1893 "Suomen kansakoulunopettaja- ja naisopettajayhdistyksen säännöt". Hänet valittiin uuden yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Merkittäviä kansakoulunopettajien tietoisuuden kohottamisessa olivat yliopiston ns. lomakurssit, kesäyliopiston edeltäjät. Kansakoulunopettajat olivat enemmistönä lomakurssien osallistujissa. Ensimmäisten lomakurssien yhteydessä 1894 järjestetyssä opettajien kokouksessa Werkko piti laajan alustuksen, jossa mm. käsitteli opettajien yhteistoimintaa käyttäen vertailukohtana Saksan ja Pohjoismaiden kokemuksia. Samoilla lomakursseilla Mikael Johnsson (myöh. Soininen) piti huomattavia kasvatusopillisia luentoja, jotka toivat herbart-zilleriläisyyden Suomeen ja jotka sitten olivat hänen teoksensa "Yleinen kasvatusoppi" runkona.

Muita Werkon aloitteita kansakoulualalla olivat mm. ehdotus yhteiskuntaopin ottamisesta kansakoulun opetusohjelmaan (1876). Hänen aatemaailmansa oli kansallinen mutta ei muusta maailmasta eristäytyvä, mitä osoittaa mm. se, että hän pyrki pohjoismaisten opettajien yhteistoiminnan synnyttämiseen, joka tosin suomalaisten osalta kilpistyi viranomaisten vastustukseen. Varattomien koululaisten kesävirkistykseksi hän ideoi kesäsiirtolatoiminnan. Hän myös alusta pitäen järjesti neuvottelukokouksia lasten vanhempien kanssa ja piti heille esitelmiä kasvatusopillisista kysymyksistä. Yleisemmän kansakoulua koskevan keskustelun ja tietoisuuden lisäämiseksi hän alkoi 1892 julkaista aikakauslehteä "Koti ja koulu", mutta se jaksoi ilmestyä vain yhden numeron verran. Uusi yritys "Aikakauslehti lasten vanhemmille ja kasvattajille" ilmestyi kolme vuotta (1896-1897) hänen toimittamaan ja välivuoden jälkeen vielä Wilho Reimanin toimittamana (1899). Werkko julkaisi myös Kansakoulukalenteria.

Huittisten jälkeen Werkon opettajanura jatkui Tuusulan Kellokoskella 1876-1880, jossa hän sai tutustua kouluoloihin tehdaspaikkakunnalla, sitten kaupunkiympäristössä Turussa 1880-1888.

Alkuopetuksen ongelma

Jo ensimmäisessä kansakoulunopettajan toimessaan Huittisissa Werkko tutustui kansakoululaitoksen suurimpaan puutteeseen, joka oli alkuopetuksen järjestämättömyys. Huittisissa hän pyrki korjaamaan tätä puutetta järjestämällä uudelleen pyhäkoulutoiminnan. Hänen toimestaan käynnistettiin neljä "kylä-sunnuntaikoulua", joissa opettivat palkattomat vapaaehtoiset, kirkonkylän poikakansakoululla jopa edistyneemmät oppilaat. Cygnaeuslaisen kansakoulun alkuvaiheissa alku- eli alkeisopetus jäi maaseudun osalta pahasti rappiolle. Kansakoululaitosta perustettaessa alku- tai alkeisopetus, siis peruslukutaidon ja kristinopin perusteiden opettaminen, jätettiin tarkoituksella kodin ja kirkon vastuulle. Periaatteellisten ristiriitojen takia Cygnaeus ei halunnut olla tekemisissä kirkon johtaman alkuopetuksen kanssa. Sekä Cygnaeuksen että muidenkin kouluteoreetikkojen mielestä pikkulasten olisi tullut saada alkeisopetus, mm. lukutaito, lähinnä kodissa, yleensä äidiltä, papiston valvonnassa ja mahdollisesti kirkollisen kiertokoulun avustamana. Vasta sitten lapsen piti tulla kansakouluun. Kansakoulu ei siis ollut tarkoitettu aivan pienille lapsille. Todellisuudessa lukutaidon alkeetkin jäivät usein saamatta ja lapset tulivat kansakouluun ilman oletettuja alkeistietoja ja -taitoja.

Nuorena opettajana Werkko joutui alkeisopetusasiassa kiistaan kansakoulun tärkeimmän vaikuttajan Uno Cygnæuksen kanssa. Werkko halusi, että alkuopetus järjestettäisiin kunnolliselle tolalle ja luovuttaisiin kuvitelmasta, että "kotikoulut" voisivat valmentaa lapsia kansakouluun. Alkukoul ujen opettajille olisi hänen mielestään pitänyt järjestää pätevää opetusta, jopa omia seminaareja. Cygnæus puolestaan vastusti kaikkia pyrkimyksiä alkuopetuksen saattamiseksi järjestelmälliseen muotoon, koska hän pelkäsi, ei ehkä aivan aiheetta, että sitä käytettäisiin varsinaisen kansakoulun vahingoksi: helposti ruvettaisiin ajattelemaan, että mihin "ylhäisempiä kansakouluja" tarvitaan, jos joka paikassa on "pikkukouluja". Cygnæus pelkäsi, että alku- tai pikkukoulut tungettaisiin kodin ja kansakoulun väliin, mistä seuraisi kansakoulun näivettyminen. Alkuopetuksen kohentaminen oli 1800-luvun lopun suuri kansanopetuksellinen kiistakysymys, jossa sekaantuivat niin aatteet kuin henkilösuhteetkin tavalla, joka johti, ainakin Cygnæuksen eläessä, lähes täydelliseen umpisolmuun.

Werkko oli kuitenkin niitä harvoja, jotka jo Cygnæuksen eläessä pyrkivät etsimään käytännöllistä ratkaisun alkuopetuksen vaikeaan ongelmaan, nimittäin alkeisopettajien koulutukseen. Siirryttyään opettajaksi Tuusulan Kellokoskelle Werkko (ei enää Wickström) perusti 1879 valmistuslaitoksen, jossa annettiin kolmikuukautisia kursseja alkeisopettajille. Toiminta loppui kuitenkin pian Werkon siirryttyä opettajaksi Turkuun.

Alkuopettajien koulutus pysyi kuitenkin Werkon mielenkiinnon kohteena. Vuonna 1896 hän perusti Helsinkiin ns. esiseminaarin eli kierto- ja pikkukoulunopettajien valmistuslaitoksen, jossa valmistettiin oppilaita myös kansankoulunopettajaseminaarien pääsytutkintoihin. "Werkon seminaarissa" valmistui lähes 1000 nuorta naista ja miestä. Mitä ilmeisimmin oppilaat myös pitivät arvossa opettajaansa. Werkko on kirjoittanut laitoksensa 20-vuotishistoriikin (1916). Johtajan tehtävästään Werkko luopui 1918.

Werkko oli alkuopetuksen alalla kurssiensa, esiseminaarinsa, kokous- ja järjestöaloitteidensa sekä julkaisutoimintansa ansiosta keskeinen henkilö. Hän julkaisi alkuopetuksen alalta haastavia pamfletteja, oppikirjoja ja aikakauslehteä "Alempi Kansanopetus" 1905-1917 (jatkui eri henkilön toimittamana 1918-1824 nimellä "Alkuopetus" ja vielä 1925 nimellä "Kansakoulu ja alkuopetus"). Huomattava merkitys alan itsetunnon kohottajana oli myös hänen toimittamansa alku- ja kiertokoulumatrikkeli . Werkko teki jo 1890-luvun alkupuolella aloitteita alkukoulunopettajien yhteisen järjestötoiminnan aikaansaamiseksi. Järjestäytyminen tapahtui sitten 1907.

Kansanopisto

Yksi Werkon merkittävimmistä kiinnostuksen kohteista oli kansanopisto. Hän ei tosin itse koskaan tehnyt käytännön työtä kansanopistojen parissa, mutta hän oli, Yrjö Koskisen jälkeen, varhaisimpia niistä, jotka toivat tämän koulutusmuodon julkisuuteen. Hän oli niin huomattava asiantuntija alalla, että hänen 1893 kutsuttiin Lahden kansanopiston johtoon, mutta hän ei ottanut tehtävää vastaan.

Werkko on itse kuvaillut kansanopistoharrastustaa Kirjastolehdessä 1920 seuraavasti:

"Viime vuosisadan 1860-luvun lopulla sain sattumalta käsiini erään vihkon Kasvatusopillista aikakauskirjaa, missä m.m. oli seminaarinjohtaja K. G. Leinbergin esitelmä Tanskan kansanopistoista. Se esitelmä minua miellytti. Tosin olin silloin vielä siksi nuori, etten vielä voinut täysin tajuta näiden opistojen isänmaallista ja kansallista merkitystä etenkin Suomen kansalle. Kasvatusopillisessa yhdistyksessä syntyi esitelmän johdosta mielenkiintoinen keskustelu, mikä saattoi näiden laitosten tarkoituksen entistä selvemmäksi. Yrjö Koskinen tämän johdosta julkaisi Kirjallisessa Kuukauslehdessä kirjoituksia kansanopistoista, etenkin silmällä pitäen kansanopistojen aikaansaamista Suomeen. Muistaakseni hän oli ensimmäinen, joka käytti 'kansanopisto' sanaa, mikä sitten jäi kieleemme; muutenkin hänen kirjoituksensa olivat täydentäviä ja valaisevia. Mutta vaikka innostus kansanopistoasiaan oli suuri, ja suuria toiveita oli siihen kiinnitetty, niin asia aivan odottamatta melkein raukesi moneksi vuodeksi. Niin suuri valtava aate vaati aikansa. Ainoastaan sivistyneissä oli innostus herännyt. Asia, joka koski ennen kaikkea varsinaista kansaa, oli tälle vielä varsin vieras. Tarvittiin herättäjiä, innostuksen lietsojia. Julkisuudessa puhuttiin kansanopistoista kymmenen vuoden kuluessa varsin vähäsen.

V. 1878 ollessani opettajana Kellokoskella selveni minulle, miten tärkeä kansanopistolaitos olisi todellakin meidän kansallemme. Olihan jo vuosikymmen kulunut siitä, jolloin Suomen kansanopiston syntysanat lausuttiin. Oli nyt jo aika jatkaa keskustelua, ettei kansanopistoaate peräti jäisi unholan helmaan. - Karlstadissa (Ruotsissa) ilmestyi Kansanopetuksen viikkolehti (Veckoblad för Folkundervisningen). Lehden sisällykseen olin mielistynyt. Se oli vaihteleva lehti omalla alallaan, sisältäen kirjoituksia Ruotsin, Norjan ja Tanskan maista. Että Suomenkin kansanopetus tulisi lähemmin tunnetuksi sanotuissa maissa, tarjouduin lähettämään lehteen Suomen kansanopetusta koskevia kirjoituksia ilman nimimerkkiä. Viikkolehden toimittaja, seminaarin johtaja Albrekt Segestedt otti kiitollisuudella vastaan kirjoitukseni. Sanottu lehti muisti myös kansanopistoa kirjoituksilla. Sen johdosta kirjoitin toimittajalle kysyen, voisiko hän hankkia lähteitä ja yleensä kansanopistokirjallisuutta. Ensitilassa hän lähetti minulle hyvin arvokasta kansanopistokirjallisuutta. Hän oli asian johdosta ryhtynyt kirjeenvaihtoon pyytäen kansanopistojen vuosikertomuksia eri maista. Mainitsi eteviä teoksia tällä alalla, mitkä tilasin kirjakaupoista. Kun olin hankkinut sanotut teokset, kävin Helsingissä tapaamassa maisteri Antti Almbergia (Jalavaa) ja ilmoitin hänelle aikovani julaista kirjoitussarjan kansanopistoista Uudessa Suomettaressa, jos myönnettäisiin tilaa. Hän oli mielissään ja lupasi tehdä voitavansa, että asia siten tulisi tunnetuksi. Hänestä olisi tämä oivallinen keino saada asia uudelleen eloon. Miltei kaikille kirjoituksilleni U. S.:ssa annettiinkin huomattava sija; ne täyttivät useinkin pääkirjoituksen paikan. Vv. 1878-1881, joiden kuluessa julkaisin nämä kirjoitukset U.S. oli enin levinnyt suomenkielinen lehti maassa (painos nousi noin neljään tuhanteen). Kansanopistoasia tuli siten laajalti tunnetuksi eri kansankerroksissa suomenkielisessä väestössä. Viimeksimainittuna vuonna 1881 julkaisin 64 sivua sisältävän vihkon, johon merkittävimmät kirjoitukseni U.S.:sta olin ottanut. Vihon nimi oli: Pohjoismaiden kansanopistoista ja niiden perustamisesta Suomeen. Ensimmäisen kerran esitelmöitsin kansanopistoista eräässä kansanjuhlassa Tuusulan Järvenpään Nummella kesän aikana 1879. Puhdas tulo juhlasta määrättiin ensimmäiselle suomenkieliselle kansanopistolle Uudellamaalla. Kun Vihtiin oli saatu kansanopisto, niin kertynyt rahamäärä lähetettiin mainitun kansanopiston johtokunnalle. Kansanjuhlan toimeenpanijoihin kuului myös kansak. opettaja W. Koskela Pornaisista. Tähän juhlaan oli kokoontunut kuulijoita rajaseurakunnista, niinkuin Pornaisista, Mäntsälästä ja Kellokosken tehdasalueelta.

Kansanopiston asiaa ajoin seuraavina vuosina Sanomissa Turusta, Aurassa ja joissakin muissakin lehdissä. Esitelmöitsin kansanopistoista Satakunnassa ja Itä-Hämeessä yhteensä 3 kuukautta v. 1891. Näiden matkojen tulos oli kirjanen: Keskusteluja kansanopiston asiassa; sen julkaisin salanimellä: Kivenkääntäjä." (Kirjastolehti 1920, s. 95-96.)

Ehdottoman raittiuden puolesta

Werkko oli jo varhain aktiivinen raittiustoiminnassa. Turussa hänestä tuli 1882 sikäläisen raittiusjärjestön puheenjohtaja. Toiminta Turussa oli menestyksekästä mutta ei ilman ongelmia. Werkko koetti pitää toiminnan kaksikielisenä ja uskonnollisesti vapaamielisenä joutuen taiteilemaan eri puolueiden välillä. Turkulaisessa raittiustoiminnassa oli vahva vapaakirkollinen elementti, mutta Werkko itse ei ollut vapaakirkollinen. Hänen vaikutuksestaan seura alkoi pitää ehdotonta raittiutta tavoitteenaan. Turun seura oli läänikohtainen keskusseurana ja se ulotti vaikutuksensa muillekin paikkakunnille, mm. Tampereelle, missä Werkkokin kävi puhumassa raittiusasiasta.

Käänteentekevä oli Werkon järjestämä ensimmäinen yleinen raittiuskokous Turussa 1883. Tähän kokoukseen oli kutsuttu myös tunnettu helsinkiläinen raittiusjohtaja A. A. Granfelt, jolla oli tavoitteena organisoida koko maan raittiustoiminta fennomaanisen liikkeen valvonnassa. Turkulaisen kokouksen vapaakirkollinen luonne oli pettymys täysin evankelis-luterilaisen kirkon linjoilla olleelle Granfeltille, varsinkin kun vapaakirkollisuudella oli vahva ruotsinkielinen leima. Werkko kuitenkin Granfeltin tukemana esitti kokoukselle keskustelukysymyksen siitä, pitäisikö "perustaa yleinen raittiuden seura pääkaupunkiin, jonka toimikuntaan maamme raittiuden seurat valitsisivat asiaan kykeneviä ja harrastavia henkilöitä". Keskustelukysymys ei sillä kerralla saavuttanut menestystä, mutta sillä oli merkitystä myöhemmän kehityksen kannalta.

Raittiuskeskusjärjestön perustaminen otettiin esille Tampereen raittiuskokouksessa 1885. Asiaa valmistelemaan valittiin toimikunta, johon Werkko yhden alueellisen raittiusjärjestön johtajana kuului. Hänet valittiin tekemään sääntöehdotusta uudelle raittiuden keskusseuralle. Granfeltilla oli kuitenkin toisenlaiset tavoitteet: hän halusi, että mitään uutta keskusseuraa ei perustettaisi vaan muut raittiusseurat yhdistyisivät hänen johtamaansa helsinkiläiseen Raittiuden Ystäviin. Päällimmäiseksi kiistakysymykseksi muodostui kysymys suhtautumisesta ehdottomaan raittiuteen eli absolutismiin, jota kaikki muut paitsi helsinkiläinen seura kannattivat, mutta perimmältään oli kyse vallasta. Kiistojen ja kriisien jälkeen muut seurat taipuivat Granfeltin tahtoon ja siis liittyivät Raittiuden Ystäviin. Tämä päätös sinetöitiin 1888 Helsingin raittiuskokouksessa. Vastapainoksi Raittiuden Ystävätkin lähtivät ehdottoman raittiuden tielle. (Kuvausta ja analyysia raittiusliikkeen vaiheista ks. Sulkunen: Raittius kansalaisuskontona) Werkosta tuli maan raittiuskeskusjärjestön sihteeri yhdeksäksi vuodeksi. Tässä tehtävässä hän oli luonnollisesti läheisessä yhteistyössä A.A.Granfeltin kanssa. Erottuaan sihteerin toimesta hän oli vielä seuran keskushallituksen jäsen. Raittiuden Ystävät kutsuivat hänet kunniajäsenekseen v. 1904.

Raittiusalallakin Werkolla oli runsasta julkaisutoimntaa, viitisentoista erilaatuista julkaisua, käännöksiä, esitelmiä, kokousselostuksia jne. Hän toimitti ainakin kahta raittiusaiheista kuukausilehteä : Suomen raittiuden lehteä vuosina 1883-1885 ja Suomen kristillistä raittiuslehteä 1910-1912 , kumpaakin 12 numeroa vuodessa.

Werkolla oli raittiustyössäkin omia painotuksia. Tällainen oli esim. jo 1880-luvulla kiinnostus tuoda kansainvälisen goodtemplar-raittiusliikkeen toiminta Suomeen. Goodtemplarit olivat suljettu raittiusseura, jolla oli omia rituaalinomaisia menoja. Liikkeen "salaseuramaisen" luonteen takia viranomaiset estivät autonomian aikana goodtemplarismin tulon maahan ja Turkuun jo perustetut loosit sulautuivat muuhun raittiustoimintaan. V. 1911 yritettiin taas perustaa goodtemplariloosi Helsinkiin, nimeltään Imatra N:o 1, mutta viranomaiset kielsivät senkin. Tämä loosi oli valmis antamaan kunniapaikan Werkolle. Vasta itsenäisyyden saavuttaminen teki mahdolliseksi tämän raittiusliikkeen muodon asettumisen Suomeen. Mutta eivät ainoastaan viranomaiset vaan myös monet suomalaiset raittiusliikkeen harrastajat vastustivat goodtemplarismin tuloa Suomeen, koska sitä ei pidetty "kansallisena". Granfelt ei kuitenkaan vastustanut goodtemplarismia.

Mikä Werkko oli miehiään: tomistotyöntekijä vai itsenäinen toimija?

Sulkunen (1986) luonnehtii Werkon toimintaa Raittiuden Ystävien sihteerinä täysin esimiehen, Granfeltin, ohjeista riippuvaisena kirjurina, tämän kuvauksen mukaan Werkko oli lähinnä toimistotyöntekijä. Sulkusen luonnehdinta on kuitenkin syntynyt rinnastuksesta Werkon seuraajaan Matti Heleniukseen, jonka renessanssihahmon rinnalla kuka tahansa, jopa Granfelt, näyttää harmaalta rivityöntekijältä. On vaikea uskoa, että Werkko, joka aiemmin oli syytänyt ideoita ja pannut niitä myös toimeen, olisi yhtäkkiä nutistunut hiirulaiseksi.

Sulkusen mukaan Werkon luonnekuvaksi A.A. Granfeltin kanssa käydyn kirjeenvaihdon perusteella "hahmottuu vilpitön ja uuttera, hieman hätiköivä, hieman liian kiireesti eteneväja liian moniin kysymyksiin tarttuva idealisti, joka oli itse tietoinen puutteistaan ja heikkouksistaan. Nöyryyteen - jopa nöyristelevyyteen saakka hän käyttäytymisellään ilmensi tietoisuutta omasta sosiaalisesta asemastaan ja omista tiedollisista rajoistaan; ellei hän sitten näennäisellä nöyryydellään ja alistuvuudellaan peittänyt sisintä ylpeyttään ja katkeruuttaan parempiosaisia kohtaan."

Tässä on varmasti perääkin, mutta ei koko totuus. Granfeltin suhteen Werkolla saattoi olla uskollisen, mutta liiankin innokkaan aseenkantajan rooli, mikä lähtökohtaisesta alistumisesta huolimatta johti törmäyksiin, jotka säännönmukaisesti johtivat Granfeltin mielenmukaisiin ratkaisuihin. Werkon suhtautuminen Granfeltiin tulee kuitenkin nähdä aikakauden säätyrakenteen valossa: Granfelt oli aatelinen, mikä on vaikuttanut muiden suhtautumiseen häneen. Werkolla oli joka tapauksessa pitkäjänteisyyttä, joka tasapainotti tuhlailevaa idearunsautta, hän ei vain ideoinut vaan toteutti itsenäisestikin hämmästyttävän monia ehdotuksiaan ja tartutti aloitteellisuutensa myös toisiin.

Werkon loppumattoman ideointikyvyn ja toimintatarmon vastapainona oli muutamia seikkoja: alhaisempi säätytausta ja vähemmän sukutaustaan ja tuttavuuteen perustuvia suhteita hallinnossa, yliopistossa ja kirkossa vaikuttaviin piireihin kuin vanhoihin sivistyssukuihin kuuluvilla, yliopiston käyneillä fennomaanisilla johtajilla, eikä tietenkään myöskään samoja taloudellisia mahdollisuuksia (Sulkunen 1986). Toisaalta hänen aatemaailmansa oli muotoutunut suureksi osaksi Jyväskylän seminaarissa. Helsingin fennomaanijohtajien ja Jyväskylän seminaarin, erityisesti sen ensimmäisen johtajan Uno Cygnæuksen, välillä oli vakavia ristiriitoja. Werkko omaksui kyllä suomalaiskansallisen herätyksen, mutta hänen aloitteissaan ja kirjoituksissaan näkyy selvänä myös puhtaalle poliittiselle fennomanialle vieraita cygnaeuslaisia piirteitä. Tällainen oli mm. pyrkimys kaksikielisiin ratkaisuihin turkulaisessa raittiusyhdistystoiminnassa samoin kuin opettajien yhteistoiminnassa.

Monissa asioissa, kuten erityisesti raittius- ja kirjastoaloilla, Werkko oli selvästi toisen viulun soittaja, kun kyse oli vaikuttavista ratkaisuista ja määräysvallasta, mutta oli aloja, joilla hän saattoi toimia ilman, että fennomaaniset johtajat pistivät nenänsä liian syvälle ratkaisuihin. Tällainen ala, jonka piirissä toimiessaan Werkko ehkä vaikutti ratkaisevimmalla tavalla, oli erityisesti alkuopetus. Werkon monialaisuus, joka jopa ylitti ja ehätti edelle läheisen johtohahmon A.A. Granfeltin toimintatarmon, johti Werkon myös granfeltilaiselle keskittämiselle vieraisiin alakohtaisiin, itsenäisesti toimiviin aloitteisiin. Tällaisia oli mm. ehdotus Kansanvalistusseurasta erillisen Kirjastoseuran perustamiseksi, joka torjuttiin kansakirjastonhoitajien kokouksessa 1892 melko äkkiväärästi (tästä lisää alempana). Werkolla oli jatkuvana pyrkimyksenä vaikuttaa laajalla yhteiskunnallisella tasolla kansanvalistuksen hyväksi. Merkittävä osa tässä toiminnassa oli tilasto- ym. tietojen kerääminen yhteiskunnan toiminnoista niiden kehittämistä varten. Werkko julkaisi sekä kansakoulu- että alku- ja kiertokouluista ja niiden opettajista matrikkeleita (1893-94 ja 1909). Samoin hän julkaisi sekä koulu- että kunnallisasioista kalentereita ja vuosikirjoja. Ensimmäisessä opettajanpaikassaan Huittisissa Werkko 1874 käynnisti kunnianhimoisen hankkeen kansankirjastotoimintaa koskevien tietojen keräämiseksi, mikä johti teoksen "Tietoja ja mietteitä Suomen kansa- ja lasten-kirjastoista ynnä luku-yhdistyksistä ja luennoista vuoteen 1875" julkaisemiseen 1879. Kansankirjastoja koskevia tietoja ja tilastoja hän keräsi ja julkaisi myös pariin otteeseen Kansanvalistusseuran kalenterissa. Tuntien Werkon tietojen keräämisharrastuksen ja tilastojen laatimisen ei ole suuri ihme, että hänen pojastaan Veli Verkosta tuli tilastollisesti suuntautunut sosiaalisten ilmiöiden, kuten alkoholinkäytön ja rikollisuuden, tutkija.

Kirjastot sydämen asiana

Werkko on v. 1920 (s. 94-95) Kirjastolehdessä elävästi kertonut siitä, miten kirjastoasia tuli hänelle niin tärkeäksi ja miten hän sai ajatuksen ruveta ker äämään tietoja kirjastojen tilasta ja historiasta:

"Ensimmäinen syy, miksi ryhdyin kansankirjaston asiaa ajamaan, oli tietysti sisäinen halu. Minä tunsin ikäänkuin kutsumuksen päästä elämässäni sille alalle. Mutta se harras halu ei minulle milloinkaan toteutunut. Siitä oli seurauksena, etten voinut kehittää kansankirjastoasiaa jo siitä luonnollisesta syystä, etten ollut tilaisuudessa omistamaan itselleni käytännöllistä kokemusta sanotulla alalla, enkä perehtymään maamme kansankirjastojen sisäisiin oloihin saavuttamani kokemuksen perusteella, mikä oli välttämätön edellytys, jotta olisin voinut ajaa sitä asiaa menestyksellä. Jotkut muutkin seikat siihen viittasivat, että kansankirjaston asia oli minulta ainaisesti suljettu.

Palava halu asiaan syttyi minussa jo silloin, kun seminaarin toisella luokalla sain hoitaa Jyväskylän maaseurakunnan kansankirjastoa, mikä sijaitsi seminaarissa. Sanotun luokan oppilaat saivat vuoroon hoitaa kansankirjastoa. Tällä määräyksellä tarkoitettiin tietenkin, että seminaarista päästetty kansakoulunopettaja omistaisi ensimmäiset alkeet kansankirjaston hoidossa. Jos luokka oli suurlukuinen, niinkuin tavallisesti toinen luokka vielä oli, niin harjoitus oli varsin vähäinen. Mutta olihan se toki parempi, kuin ei mitään.

Jotenkin tähän aikaan sain käsiini Edouard René Laboulaye'n teoksen 'Kansantajuisia esitelmiä'. Niistä on ennen muita mainittava esitelmä 'Kansankirjastoista'. Se herätti minussa entistä suurempaa harrastusta asiaan. Suomensin esitelmän ja lähetin sen Uudelle Suomettarelle julkaistavaksi. Esitelmä näki päivän valon suomenkielisenä v. 1873 kesäkuun 9 p:nä pääkirjoituksen paikalla. Esitelmä pidettiin jo 55 vuotta sitten, mutta se on minun mielestäni vielä tänä päivänä paikkansa täyttävä. Se pysyy kiinteästi aineessaan, mutta siitä huolimatta se lähentelee raittiusesitelmääkin.

Kävin välistä kesänaikana 1873 kotikaupunkini Helsingin kansankirjastossa (tavallisesti sitä kutsuttiin 'lainakirjastoksi'). Luin 'Kirjallisesta Kuukauslehdestä' arvostelun professori O. E. Hjeltin teoksesta: 'Den veneriska sjukdomens utbredning i Finland' (Kuppataudin levenemisestä Suomessa). Arvostelun oli kirjoittanut Yrjö Koskinen. Sen johdosta ajattelin: kun tuollaisesta asiasta on hankittu tietoja, niin paljoa pätevämmillä syillä olisi hankittava tietoja maamme kansankirjastoista, jo oli siis se tuuma toteutettava. Sentähden ryhdyin sittemmin keräilemään tietoja maamme kansankirjastoista."

Werkon resignoitunut huokaus sen johdosta, että hän ei koskaan päässyt ammattimaisen kirjastonhoitajan uralle saa kaikupohjaa siitä, että yritystä häneltä ei puuttunut. Hän haki tuloksetta kolme kertaa Helsingin kaupunginkirjaston hoitajan ja kerran amanuenssin virkaa. Ensimmäisen kerran hän haki viransijaisuutta Valfrid Vaseniuksen erottua v. 1880 alussa. Virkaan valittiin yllättävästi neiti Matilda Svinhufvud, vaikka hakijoina oli kirjastoalalla ansioituneita henkilöitä, kuten Werkko ja Anton Gustaf Keldan Viipurista. Uudestaan Werkko haki virkaa 1889, mutta hävisi kirkkaasti toiselle kansakoulunopettajalle E. J. Valbäckille (joka oli jo virkaa hoitanut). Kolmas epäonnistuminen 1892 oli ymmärrettävin, koska silloin viran sai Yliopiston kirjaston amanuenssi, fil.kand Hugo Bergroth. Werkko haki 1890 myös kirjaston toisen amanuenssin virkaa, mutta silloin toimen sai Emmi Hertz. Kirjastoalalla näyttää sukupuolten tasa-arvo toteutuneen ainakin jossain määrin jo 1800-luvulla. (Tietoja Helsingin hauista: Hirn1998.) Yksi Werkon epäonnistumisen syy oli varmasti akateemisen oppiarvon puute, mutta ei se täysin selitä asiaa, koska ilman tutkintoa otettiin sekä miehiä, naisia että muita kansakoulunopettajia. Suurin syy lienee puoluepolitiikka: fennomaanisesti (vaikkakin maltillisesti) asennoitunutta Werkkoa ei haluttu kaupungin palkkalistoille. Näistä vaiheista ei tietenkään vielä tiedetty mitään 1870-luvun puolivälissä, jolloin Werkko käynnisti kansankirjastoja koskevien tietojen keräysoperaation. Silloin Werkko olivielä Huittisissa kansakoulunopettajana. Samoihin aikoihin oli Kansanvalistusseura (KVS) perustettu ja siitä tiedotettiin lehdistössä. Samoissa Uuden Suomettaren numeroissa (144/9.12.1874), joissa kerrottiin KVS:n synnystä ja painettiin seuran ohjelmanjulistus, julkaisi myös Werkko (allekirjoituksena kuitenkin vielä K. J. Wickström) vetoomuksen "Kunnioitettavalle yleisölle". Sen alussa hän viittaa Kansanvalistusseuran syntymiseen: "Yleisesti nähdään nykyään miten meidän isänmaassamme vallitsee suuri halu saada kansamme eteenpäin sekä henkisessä että aineellisessa katsannossa. Äsken on Kansanvalistus-seura Helsingissä ruvennut innokkaasti levittämään sivistyksen siemeniä kautta Suomen maan. Sitä ennen ovat monet muutkin seurat sekä kansakoulut edistäneet mainittua tarkoitusta. Tämähän on jo varma ja vakuuttava todistus, että Suomen kansa on kerran pääsevä sivistyneiden kansain lukuun, että se kerran on itselleen ammentava ne tiedot ja taidot, jotka välttämättömästi ovat tarpeen kansallisen sivistyksen saavuttamiseksi."

Kirjoittaja kiinnittää seuraavaksi huomiota siihen tunnettuun tosiseikkaan, että kansakouluja oli tuolloin maassa valitettavan harvassa, "vaan useammassa kunnassa toki löytynee kansa- eli lainakirjasto. Näistä viimeksimainituista kuullaan yleensä sangen vähän". Syyksi kansankirjastojen vähäiseen julkisuuteen kirjoittaja arveli sen, että niitä pidettiin niin yksityisinä sivistyslaitoksina, että ei ole julkistettu tietoja niiden synnystä ja historiallisista vaiheista, "puhumatta niiden tilastollisista tiedoista". Kansankirjastojen vaikutus ei kuitenkaan ole vähäpätöinen: "Varma on, että kansakirjastojen menestymisestä kansakoulujen ja kaiken tulevaisen sivistyksen kukoistaminen maassamme melkoisesti tulee riippumaan." Ovathan kansakoulu ja kansankirjasto kuin saman äidin lapsia.

"Samoin kun jokaista kansanvalistuksen ystävää huvittaa kuulla kansakoulujen vaiheista, samoin hän mielellään haluaa tietoja maamme kansakirjastoista, jos kohtakin vaillinaisemmassa muodossa. Siinä tarkoituksessa olen ryhtynyt toimittamaan teoksen suomen kielellä, joka sisältäisi historiallisia ja, jos mahdollista, myöskin tilastollisia tietoja maamme kansakirjastoista." Wickström kääntyi tietoja saadakseen yleisön, erityisesti kansakoulunopettajien ja pappien puoleen. Yrjö Koskinen ja "jotkut muut tunnetut kirjailijat" olivat jo luvanneet hänelle apunsa. Wickström lupasi lähettää jokaiseen pitäjään, kaupunkiin ja tehtaaseen kiertokirjeen tietojen toimittamista varten. Werkon vetoomuksen luki myös kunnallisneuvos Edvard Avellan Ahlaisissa. Hän oli jo parikymmentä vuotta aikaisemmin alkanut keräillä tietoja kansankirjastojen alkuvaiheista Suomessa ja tarjosi keräilemiään tietoja Werkolle. Werkko kävi häntä tapaamassakin Porin-matkallaan 1875. Avellan oli suunnitellut samantapaista teosta kuin Werkko oli kokoamassa. Avellan kehotti myöhemmin lähettämässään kirjeessä Werkkoa hankkimaan "mitä täydellisimpiä tietoja eri paikkakunnilta ennenkuin toimitatte kirjan painoon". Tämä oli kyllä melko vaarallinen ohje tämänlaatuisessa projektissa. Werkolta kului viisi vuotta ja valtavasti vaivaa teoksen tekemisessä. Ajatellen Werkon luonnekuvaa ja sitä, minkälaisia vaikeuksia ja ennakkoluuloja vastaan nuori tuntematon kansakoulunopettaja ilman akateemista oppiarvoa joutui sääty-yhteiskunnassa ponnistelemaan ja myös sitä traumaa, jonka kirjan nuiva vastaanotto hänessä synnytti, on valaisevaa Werkon lausuma Avellanista (koskien tämän kirjettä): "Selvästi uhkuu näissä riveissä Edv. Avellanin palava rakkaus kansankirjastoasiaan, ja arvelen, että kansankirjastoasialle olisi ollut suurempi hyöty, jos hän olisi jatkanut loppuun kerran alottamaansa työtä. Hänen yhteiskunnallinen asemansa - sitähän siihen aikaan silmällä pidettiin paljoa suuremmassa määrässä kuin nyt, vaikkemme, Jumala paratkoon, ole vielä siitä lähestulkoonkaan vapautuneet -, joka tapauksessa hänen personalliset suhteensa vaikuttavien henkilöiden kanssa, hänen syntyperänsä - hän oli tunnetun kirjailijan ja suomenkielentutkijan Kustaa Aadolf Avellanin poika - ynnä omistamansa kyky kirjottamaan sellaisia teoksia olisivat antaneet teokselle siihen aikaan toisen arvon." (Werkko on kuvaillut Avellanin apua, tietojen keruuta ja teoksen nuivaa vastaanottoa Kirjastolehdessä 1913 s. 21-24, 55-59 ja 97-100.)

Werkon tavoitteena oli tehdä historiallinen ja tilastollinen esitys Suomen kansankirjastoista. Myöhemmissä muistelmissaan hän korostaa, että ensisijaisena tavoitteena oli historiallisten tietojen kokoaminen, vasta toissijaisena "esittää kansankirjastojen tila vuonna 1875". Työ oli yksilösuorituksena valtava eikä onnistunut täydellisesti edes tekijän mielestä, koska vastaajilta saadut tiedot olivat usein puutteellisia ja keskenään yhteensopimattomia. Werkko joutui julkaisemaan tiedot sananmukaisesti sellaisenaan. Kuitenkin se oli ensimmäinen yritys julkaista kattavasti tietoja kirjastojen todellisesta tilasta maassa. Myöhempien aikojen näkökulmasta on arvokasta, että eri puolilta maata tulleet kirjeet julkaistiin lähes sellaisenaan. Jos ne oli tiivistetty pelkiksi numeroiksi ja hävitetty, ei teoksesta saisi niin monipuolista ja yksityiskohtaista kuvaa kirjastojen vaiheista ja niistä olosuhteista, joissa ne toimivat. Täydellisempiä tilastoja koottiin kyllä myöhemmin, puhtaita tilastollisia katsauksia toimitti Werkkokin julkaistavaksi Kansanvalistusseuran kalentereissa 1890 ja 1896.

Se, ettei Werkko yhdistellyt tietojaan tilastolliseen muotoon, mainittiin myöhemmissä arvioissa teoksen puutteena (esim. Schadewitzin teoksessa Suomen kansankirjastot 1903, s. 14, sekin yhden tilastokampanjan tulosta). Yrjö Koskinen esitteli Werkon teoksen Kirjallisessa Kuukausilehdessä (1879 n:o 8, s. 177-181) samassa arvostelussa toisen suurtyön, Vaseniuksen bibliografian kanssa. Koskinen kiitteli paljon vaivaa vaatinutta teosta, mutta rivien välistä voi lukea tiettyä harmistumista tilastollisen yhteenvedon puuttumisesta. Koskinen on itse poiminut Werkon teoksesta taulukon kirjastojen esiintymisestä Suomen pitäjissä; alaviitteessä sanotaan: "Kirjastolla varustettujen kuntien lukua on toimitus itse koettanut saada selville kirjantekijän ilmoitusten johdolla." Suuren harmistuksen Werkolle aiheutti se, että hänen suurta vaivaa aiheuttaneesta teoksestaan ei lehdistössä juuri puhuttu. Hän purki loukattua mieltään Kirjastolehden artikkelissa 1913: "(...) Tietojen saanti oli silloin paljon vaikeampaa kuin nyt. Sentähden jäi teokseeni aukkoja. Mutta mitäpä tehdä, eihän se ollut toimittajan syy, sillä monesta paikkakunnasta olivat tiedot puuttuvaisia; eihän toimittaja niitä voinut täyttää. Ja minusta ei lainkaan ollut ihme, että yksityisen henkilön hankkimat tiedot olivat jossain määrin vajavaisia. Nähtiinhän virallisissa julkaisuissakin silloin monessa teoksessa yhtä paljon puutteita, ellei enemmänkin. Valtiolla oli kyllä varoja hankkia tietoja eri aloilta, vaikkei tietysti vielä kansankirjasto-alalle sen vaikutus silloin ulottunut, mutta toisin oli yksityisen laita. Turhaa oli minusta varustaa teosta tilastotauiluilla, juuri sentähden, että niissä olisi tullut olemaan aukkoja, ja taulut siis olisivat kadottaneet merkityksensä, sitä paitsi olisivat ne tuottaneet paljon lisäkustannuksia. Ehkä voinen tämän yhteydessä mainita, mitä teokseni tuli maksamaan: painokustannuksiin 900 mk., kirjeenvaihtoon, kiertokirjeiden painattamiseen y.m. 500 mk., siis yhteensä 1,400 mk., tuloja myydyistä kappaleista 700 mk., ja valtiolta 300 mk., yhteensä 1,000 mk., siis puhdasta rahallista tappiota 400 mk., puhumattakaan vaivoista. Tässä en suinkaan ole liikoja laskenut, päinvastoin voivat tappiot olla hiukan suuremmat. Huolimatta useinmainitun teokseni puutteista ei ankarimmankaan arvostelijan käyne väittäminen, ettei sillä olisi edes jotain arvoa. Erehdyin suuresti kun arvelin, että kun teos maamme kansankirjastoista, ensimäinen laatuaan, ilmestyy julkisuuteen, kansankirjastoasia joutuu suuremman huomion alaiseksi, syntyy tästä tärkeästä asiasta keskustelua, saadaan se uudestaan eloon herätetyksi j. n. e. Kun teokseni ilmestyi v. 1879 maaliskuussa, niin Uusi Suometar, maamme silloin enin levinnyt suomenkielinen lehti, mainitsee vaan lyhyesti, että teos on uutteran työn tuote, siis uhrasi sille noin 3-4 riviä, aivan niin kuin teoksille yleensä, kun painosta ilmestyvät. Kirjallinen Kuukauslehti mainitsee kirjastani pintapuolisesti. Maamme muut sekä suomen- että ruotsinkieliset lehdet olivat aivan ääneti. Se ei ollut hauskaa kansankirjasto-asialle, vielä vähemmän tekijälle. Uuden Suomettaren päätoimittaja maisteri V. Lounasmaa (Löfgren) lupasi eri kirjotuksessa selostaa ja arvostella teosta. Lupauksen täyttämistä odotin pitkät ajat. Kerran kävin sittemmin hänen luonansa saadakseni tietää, milloin arvostelu joutuu päivänvaloon. Kun tulin hänen luokseen, otti hän minut, niinkuin ainakin, ystävällisesti vastaan. Me olimme aina olleet hyviä ystäviä. Silloin lukukinkeriasia niin valtasi hänen mielensä, ettei hän ollut ennättänyt täyttää lupaustansa, vähän epätyytyväisenä vastasi, kun tuli puhe kirjan sisällöstä, että 'olisi ollut teokselle ja teille taloudellisesti eduksi, jos kirja olisi toimitettu tilastollisten taulujen muotoon'. Siitä lähtein en enää käynyt hänen luonansa sen tähden, että siirryin toiseen maakuntaan. Arvostelua en nähnyt sittemmin Uudessa Suomettaressa enkä muissakaan lehdissä. Minusta oli erittäin valitettava asia se, että Lounasmaa oli mainittuun aikaan, kuten olin huomaavinani, niin kokonaan kiintynyt lukukinkeriasiaan, että unohti koko kirjastoasian. Kirjastoasialle olisi ollut suureksi voitoksi, jos se silloin olisi joutunut aktualiseksi. Silloin oli kansallinen innostus valtava. Kansallisen aatteen edistämiseksi olivat kansalaiset silloin verraten paljon uhrautuvaisia. Kansankirjastoasia kuuluu kieltämättä kansallisten rientojen piiriin, ja kun se asia olisi silloin joutunut päiväjärjestykseen, niin olisi asia paljon voittanut. Mutta niin ei käy aina kuin arvellaan. Olinhan monenvuotisten ponnistusten kautta tehnyt voitavani tässä tärkeässä asiassa, ja oli siis masentavaa, että asia jäi jotenkin huomaamatta. Olen pysynyt pitemmän ajan omassa teoksessani sentähden, että sekin vähän valaisee kansankirjasto-oloja niiltä ajoilta kun se ilmestyi ja sen jälkeen." (Kirjastolehti 1913 s. 22-24.)

Mietteet kirjastoista

Keräämänsä aineiston perusteella Werkko tuli teokseen liittämissään "Mietteissä" (joiden osia hän oli jo julkistanut aiemmin Uudessa Suomettaressa) siihen tulokseen, että kirjastojen tila oli maassa melko kehno: "Jos kohtakin kiitollisuudella täytyy mainita monen jalomielisen miehen ja naisen edistäneen kirjastojen levittämistä ja varttumista, täytyy toiselta puolen mielikarvaudella tunnustaa, että on sangen vähä tehty tässä asiassa, sillä kirjastojen edistäjäin lukumäärä on pieni. Pappi, opettaja tahi joku muu kansanvalistusta harrastava henkilö on etevimpäin talollisten kanssa koettanut levittää ja herättää halua kirjastoon, jotta seurakuntalaiset ovat ajaksi kirjastoa käyttäneet hyödykseen, mutta sittemmin on se riutunut."

Suurimman syyn kirjastojen rappiotilaan Werkko sanoo olevan "seurakuntalaisten taitamattomuuden sisälu'ussa ja luetun selvässä käsittämisessä. Tämä syy syntyy täysi-ikäisissä sentähden, että kansa vielä pitää lukemisen jonakin raskaana taakkana; mieluummin se tahtoo kuulla." Kansa eli siis vielä suullisen tiedonvälityksen maailmassa. Mutta lukeminen ei ole pelkkä itseisarvo: "Ne harvat, jotka vähän lukemista rakastavat, lukevat sentähden saadakseen jotakin lystiä nauttia ja kuluttaakseen aikansa, vaan ei suinkaan oppiaksensa eikä tietoja ammentaakseen. He usein tiedustelevat hauskoja kirjoja ja kun eivät saa mielensä mukaisia, niin jättävät kaiken lukemisen." Tässä ilmenee lukemisen ongelma: miten saada ihmiset lukemaan oikeita kirjoja; ja nimenomaan kirjoja, sillä Werkko ei ole oikein tyytyväinen siihen pieneen ryhmään, joka on "ikäänkuin valtiollisesti herännyt ja lukee siis mieluisesti sanomalehtiä". He kun lukevat puoluelehtiä, jotka "polemiseeraavat ja ilmoittavat uutisia" eikä tällaisia lehtiä useinkaan osata lukea "ajatuksella ja erottamisky'yllä". Niinpä "täytyy suuresti surkutella, että todellista lukuhalua - ja siis luku-taitoa - on vielävähän olemassa. Varsinkin ilmestyy lukuhalun puutetta ijäkkäämmissä henkilöissä, joiden harvoin nähdään kirjoja lainaavan." Tällainen suhtautuminen sanomalehtiin on tietenkin vähän paradoksaalista, kun suomenkielisen lehdistön syntyä oli pidetty ensiarvoisen tärkeänä kansalliselle liikkeelle. Samoin Werkko itse piti lukuyhtiöitä eli lukusaleja, joissa nimenomaan luettiin sanomalehtiä, tärkeinä palvelumuotoina ja oli ollut perustamassa sellaista heti ensimmäisen tilaisuuden tullen Huittisissa.

Tutkimuksia kansankirjaston asiassa

Laajemmin Werkko palasi kirjastoasiaan vasta 1890-luvun alussa. 1892 hän julkaisi pamfletin "Tutkimuksia kansankirjaston asiassa" avatakseen keskustelun kirjastoasian kehittämisestä. Hänellä oli tunne, että kirjastoasia oli Kansanvalistusseurassa jäänyt toisarvoiseen asemaan ja kuitenkin oli tärkeää, että vastuu kirjastojen kehittämisestä olisi selkeästi olemassa jollakin instituutiolla. Pamfletista oli ilmestynyt jo 1890 otteita Uudessa Suomettaressa (117/23.5., 118/24.5.1890), joihin jo sisältyi ehdotus "yhteisestä johdosta kansakirjastoillemme", mutta tuolloin Werkon mukaan johto olisi voinut vielä jäädä KVS:lle. Hän terävöitti kantaansa sen jälkeen, kun KVS:n juhlakokouksessa ei ehditty keskustella hänen virittämästään keskustelunaiheesta: "Ajan vähyys oli siihenkin syynä".

Vuoden 1892 pamfletissa, jonka Werkko julkaisi Turussa kesällä 1892 (kansakoulukokouksen yhteydessä) järjestettyä kansankirjastonhoitajien kokousta varten, olevissa kirjoituksissa hän ehdotti Kansanvalistusseurasta riippumatonta kansankirjastoseuraa, koska ei ollut tyytyväinen KVS:n tapaan hoitaa kirjastoasiaa. Ristiriita syntyi asioiden käytännön hoitamisesta: kirjastoasia tuntui hukkuvan muun toiminnan alle. Suuressa seurassa kirjasto oli vain yksi monista edistettävistä asioista tai oikeammin sanottuna seuralla oli vain yksi suuri asia, suomenmielinen sivistys, jonka edistämiseen kaikkia muita asioita käytettiin. Werkko puhuu jo "Tiedoissa ja mietteissä" (1879) kirjastoaatteesta ja vuoden 1892 pamfletissa sekä "kirjastoaatteesta" (s. 29) että "kansankirjasto-liikkeestä". Tässä mielessä hän antoi kirjastotoiminnalle itsenäisemmän merkityksen kuin mitä se KVS:n piirissä saattoi saada.

Turun kokouksessa, jonka organisaattori ja puheenjohtaja Werkko oli, erillisen seuran perustaminen torjuttiin, mutta Kansanvalistusseura ja sen sihteeri A. A. Granfelt ottivat haasteen tosissaan ja seura ryhdistäytyi kirjastoasioiden hoidossa. Perustettiin erillinen kirjastovaliokunta, joka keskittyi kirjastojen asioihin. Werkko oli monta vuotta tämän valiokunnan aktiivinen jäsen. Muun toiminna ohessa hän esitti, että 1895 juhlittaisiin J. Pynnisen kirjoitusten 50-vuotispäiviä, jotta sillä keinoin voitaisiin nostaa kirjastoasia julkisuuteen. Juhlinnan yhteydessä kerätyistä varoista muodostettiin Juho Pynnisen rahasto, josta tuettiin kirjastoja. Kansanvalistusseura myös kunnioitti toimeliasta Werkko kutsumalla hänet kunniajäsenekseen seuran 50-vuotisjuhlassa 1924. Hänen kunniakseen perustettiin "Kaarle Werkon rahasto" alkupääomana 25000 mk.

Kaarle Werkon työn ja merkityksen arviointi on vielä kesken. Hänen elämästään ja toiminnastaan ei ole edes tehty kunnollista kokonaiskatsausta. Sellaisen tekeminen olisi palvelus kulttuurihistorialliselle tutkimuksellemme. Sattuvasti tiivisti tuntematon nekrologin kirjoittaja Helsingin Sanomissa 10.1.1926: "Kaarle Verkko oli maamme uutterimpia ja hartaimpia työntekijöitä kansanvalistustyön alalla."


Werkon teoksia ja aikakauslehtikirjoituksia (erit. kirjastoasiasta):

 • Tietoja ja mietteitä Suomen kansa- ja lastenkirjastoista ynnä luku-yhdistyksistä ja luennoista vuoteen 1875. Jyväskylä 1879.
 • Tutkimuksia kansankirjaston asiassa. Hki 1892.
 • Vanhimmista kansankirjastoriennoista Suomessa. - Kirjastolehti 1913, s. 21-24, 55-59, 97-100.
 • Miksi kansankirjastoasiaa ajoin? - Kirjastolehti 1920, s. 94-95.
 • Miksi kansanopiston asiaa ajoin? - Kirjastolehti 1920, s. 95-96.

Käytettyä kirjallisuutta:

 • Cannelin, Helle: Kaarle Werkon kirjastomietteet 50 vuoden kokemusten valossa. - Kansanvalistus ja kirjastolehti 1930 s. 47-53.
 • Halila, Aimo: Suomen kansakoululaitoksen historia. 2. ja 3. osa. Porvoo-Hki 1949.
 • Hirn, Sven: Kansankirjastosta kaupunginkirjastoksi. Helsingin kaupunginkirjasto 1860-1940. Hki 1998.
 • Inkilä, Arvo: Kansanvalistusseura Suomen vapaassa kansansivistystyössä. Hki 1960.
 • Kansallinen elämäkerrasto V s. 592-593
 • Karpio, Vihtori: Kaarle Juhana Werkko kansansivistyksen ja raittiusasian tienraivaajana. - Alkoholikysymys 1950, s. 35-45.
 • Liakka, Niilo: Kaarle Juhana Werkko *18.5.1850 - Ý9.1.1926. - Kansanvalistus ja kirjastolehti 1926, s. 1-3.
 • Liakka, Niilo: Kaarle Juhana Werkko. - Kansanvalistusseuran kalenteri 1927 s. 146-153.
 • Metsikko, J.O. & Oksanen, Niko: Suomen kansakoulunopettajain liitto. Piirteitä 50-vuotisesta toiminnasta. Hki 1943.
 • Mäkinen, Ilkka: "Nödvändighet af LainaKirjasto": modernin lukuhalun tulo Suomeen ja lukemisen instituutiot. Hki 1997. Ranta, Kaarina: Kaarle Werkko kirjastomiehenä. - Kirjastolehti 1950, s. 102-108.
 • Sulkunen, Irma : Raittius kansalaisuskontona. Raittiusliike ja järjestäytyminen 1870-luvulta suurlakon jälkeisiin vuosiin. Hki 1986. (Historiallisia tutkimuksia 134).
 • S(ippola), W.: Kaarle Verkko. 60-vuotias kirjastoharrastuksen esitaistelija. - Kirjastolehti 1910.
 • Viikki, Raimo Suur-Huittisten historia III1. Hajoavan hallintokokonaisuuden kausi. Suur-Huittisten vaiheet kunnallisen itsehallinnon valmisteluajoista vuoteen 1917 asti. Huittinen, Kauvatsa, Keikyä ja Vampula. Huittinen 1989.

15.12.2000