1 Miksi tiedonhakutaitoja tarvitaan?
2 Tiedonhaku
3 Tiedonhakutekniikat
4 Tiedonlähteet
5 Kirjat tiedonlähteinä
6 Lehdet tiedonlähteinä
7 Tietokannat tiedonlähteinä
8 Internet tiedonlähteenä
9 Tiedon arviointi ja käyttö
10 Lähteet

1 Miksi tiedonhakutaitoja tarvitaan?

Tiedonhankinnan taitoja tarvitaan koko elämän ajan opiskelussa, työelämässä ja yksityiselämässä. Nykyisessä tietoyhteiskunnassa ja mm. internetin kehittymisen myötä ne ovat nousseet yhdeksi keskeisimmäksi yliopisto-opiskelijan perustaidoksi. Myös verkko-opetuksen lisääntyminen edellyttää monipuolisia taitoja hakea tietoa sekä käyttää ja arvioida eri tietolähteitä. Yliopiston opetussuunnitelmaan sisältyykin nykyään informaatiolukutaito. Informaatiolukutaito tarkoittaa kykyä

• tunnistaa tiedontarve;
• hakea ja paikantaa tietoa;
• arvioida tietoa kriittisesti ja
• käyttää tietoa eettisesti.

Tiedonhankintataidot auttavat koko oppimisprosessia. Opiskelijalta vaaditaan itseohjautuvuutta ja tottumista elinikäiseen opiskeluun. Opiskelijan on opittava vastaamaan omasta työskentelystään, perehtymään omaan alaansa sekä kyettävä itsenäiseen ja kriittiseen ongelmanratkaisuun. Informaation kriittinen käyttötaito on tärkeä osa akateemisia perustaitoja.