Johtosääntö

Lisätietoja
Lisätietoja

Tritonian
JOHTOSÄÄNTÖ


Hyväksytty Svenska handelshögskolanin hallituksessa 5.11.2009, Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab:n hallituksessa 21.10. 2009, Vaasan yliopiston hallituksessa 10.12. 2009, Yrkeshögskolan Novian hallituksessa 17.11.2009 ja Åbo Akademin hallituksessa 8.12.2009.


1 § Yleistä

Tritonia on Svenska handelshögskolanin, Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab:n, Vaasan yliopiston ja Yrkeshögskolan Novian ja Åbo Akademin yhteinen kirjasto ja oppimiskeskus. Tritonia on myös kaikille avoin tieteellinen kirjasto ja Euroopan Unionin tallekirjasto.

Korkeakoulujen kesken keväällä 2009 allekirjoitetun sopimuksen lisäksi Tritonian toimintaa säännellään tällä johtosäännöllä sekä työjärjestyksellä ja käyttösäännöillä, jotka johtokunta vahvistaa.


2 § Kielet ja toimipaikat

Tritonian hallinnossa käytetään suomea ja ruotsia.   

Tritonian toimipaikka on Vaasa. Lisäksi se voi toimia niillä paikkakunnilla, joilla on mainittujen korkeakoulujen Vaasan toimipisteiden alaista opetusta, tutkimusta tai muuta toimintaa.


3 § Hallinto

Tritonian hallinnosta vastaavat johtokunta ja johtaja.


4 § Johtokunnan kokoonpano

Johtokuntaan kuuluu kymmenen jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Vaasan yliopisto nimeää johtokuntaan kolme jäsentä, joista yksi edustaa opiskelijoita, sekä Svenska handelshögskolan, Åbo Akademi, Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola AB:n ja Yrkeshögskolan Novia kukin yhden jäsenen. Lisäksi ammattikorkeakoulut nimeävät yhdessä yhden opiskelijajäsenen. Tritonian henkilökunta valitsee keskuudestaan yhden jäsenen. Johtokunta kutsuu yhden jäsenen mainittujen korkeakoulujen ulkopuolelta. Johtokunta ottaa sihteerin. Tritonian johtaja ei voi olla johtokunnan jäsen.

Johtokunnan jäsenet nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan vuosille 2010-2012 ja sen jälkeen neljäksi vuodeksi kerrallaan, opiskelijat kuitenkin kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Tritonian henkilökunnan edustaja ei voi toimia puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajana.


§ 5  Asioiden käsittely johtokunnassa

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään kolme jäsentä vaatii sitä tietyn asian käsittelemiseksi. Kokouskutsu ja asialista liitteineen lähetetään johtokunnan jäsenille vähintään seitsemän kalenteripäivää ennen kokousta, kiireellisissä tapauksissa vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä on kokouksen puheenjohtaja ja vähintään viisi jäsentä.

Tritonian johtaja vastaa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä.     


6 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtävänä on:
1)  ohjata, kehittää ja valvoa Tritonian toimintaa
2)  hyväksyä korkeakoulujen johdolle tehtävä esitys tulossopimukseksi ja vuosittaiseksi talousarvioksi
3)  hyväksyä määrärahan jaon periaatteet
4)  hyväksyä Tritonian toimintakertomus ja varainkäyttö
5)  tehdä esitys Tritonian johtajan palkkaamisesta ja irtisanomisesta Vaasan yliopistolle
6)  myöntää johtajalle työvapaata ja päättää sijaisen palkkaamisesta yli kuudeksi kuukaudeksi
7)  vahvistaa Tritonian työjärjestys ja käyttösäännöt
8)  tarvittaessa tehdä ehdotus korkeakouluille johtosäännön muuttamiseksi

Johtokunta voi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian johtajan ratkaistavaksi.


7 § Johtajan tehtävät


Johtajan tehtävänä on:
1)    johtaa, kehittää ja valvoa Tritonian toimintaa ja taloutta johtokunnan antamien suuntaviivojen mukaisesti
2)    päättää Tritonialle yksilöimättöminä myönnettyjen määrärahojen käytöstä
3)    vastata johtokunnan päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta
4)    toimia Tritonian henkilökunnan esimiehenä
5)    tehdä esitykset vakituisen henkilökunnan palkkaamisesta tai irtisanomisesta kyseiselle korkeakoululle
6)    palkata tai irtisanoa Tritonian muu kuin vakituinen henkilökunta ja päättää työvapaan myöntämisestä
7)    käsitellä ja ratkaista muut asiat, joista ei erikseen ole muuta määrätty.

Johtaja voi siirtää periaatteellisesti merkittävän asian johtokunnan ratkaistavaksi. Johtaja voi antaa jonkin toimivaltaansa kuuluvan asian Tritonian muun toimihenkilön päätettäväksi.


8 § Johtajan palkkaaminen

Vaasan yliopisto palkkaa johtajan kuultuaan muita osapuolia.


9 § Talous ja arkistointi

Vaasan yliopisto vastaa Tritonian kirjanpidosta ja arkistoinnista. Tritonialla on oma vastuualue. Vaasan yliopiston tilintarkastaja tarkastaa Tritonian tilit.


10 § Johtosäännön voimaantulo

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2010. Samalla kumotaan 1.4.2004 voimaan tullut Vaasan tiedekirjaston johtosääntö.

© Tritonia 2014-2019