Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2004

Kärki, Petri

Yrityksen sisäisten informaatiovirtojen kartoitus ja analysointi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Wanne
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Tietotekniikan laitos
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Sivumäärä:
103
Tutkielman tarkoitus:

Tutkielman tarkoitus oli kartoittaa erään suomalaisen yrityksen sisäiset informaatiovirrat, niissä käytetyt eri välineet ja informaatiovirtojen frekvenssit normaalissa toiminnassa. Tutkimuksessa lähdettiin lähes tyhjästä, sillä vastaavanlaisia tutkimuksia ei yrityksessä oltu tehty.

Tutkielman menetelmät:

Tutkimukseen aineisto kerättiin empiirisesti haastattelujen avulla. Haastatteluja tehtiin yrityksen sisällä eri toiminto- ja osaprosessihenkilöille. Yrityksen sisäiset haastattelut tehtiin toiminnoittain ja osaprosesseittain. Niissä saatuja tuloksia täsmennettiin myös yhteisten palaverien avulla. Yrityksen sisäisissä haastatteluissa oli läsnä yhteensä 29 eri henkilöä eri toiminnoista ja osaprosesseista. Haastatteluissa saatua tietoa kerättiin sähköiseen muotoon Kari Saaren-Seppälän seinätekniikkaa hyväksikäyttäen. Tulosten kuvaamisessa käytettiin seinätekniikan lisäksi Taiichi Ohnon value stream mapping- menetelmää.

Tutkimustulokset:

Tutkimuksen tuloksena saatiin kuvaus yrityksen informaatiovirroista, niihin käytetyistä välineistä, niiden esiintymisfrekvenssistä yrityksen sisäisessä informaation vaihdossa, sekä havaittuihin ongelmiin tekniset ja ei-tekniset ratkaisuvaihtoehdot.
Avainsanat:
Informaatiovirta, data, informaatio, tieto, tietämys
© Tritonia 2014-2019