Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2004

Hedetniemi, Tuomo

Toimitusjohtajan eroilmoituksen vaikutus osakkeen tuottoon

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo Salmi
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Laitos:
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Linja:
Laskentatoimen ja rahoituksen yleinen linja
Sivumäärä:
67
Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako toimitusjohtajan eroilmoitus osakkeen tuottoon. Tutkimus tehtiin suomalaisella aineistolla, koska aihetta ei ollut ennen tutkittu Suomessa. Näin ollen haluttiin selvittää, saadaanko suomalaisella aineistolla samanlaisia tuloksia kuin ulkomaisilla aineistoilla on aiemmin saatu.

Teoriaosassa käsitellään aluksi osakeyhtiön toimielimiä, omistajalähtöistä johtamista ja corporate governancea. Sen jälkeen esitellään arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä eli kerrotaan pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuksista. Teoriaosan lopuksi käsitellään rahoitusmarkkinoiden täydellisyyttä ja tehokkuutta.

Empiirisessä tutkimuksessa haettiin tukea vastahypoteesille, jonka mukaan toimitusjohtajan eroilmoitus vaikuttaa negatiivisesti osakkeen tuottoon. Tutkimusaineistona oli 21 eroilmoitusta Helsingin Arvopaperipörssistä vuosilta 1992–2003. Testijakso alkoi 9 päivää ennen ilmoitusta ja loppui 9 päivää ilmoituksen jälkeen eli kesti yhteensä 19 päivää. Testijakson päivien epänormaalit tuotot ja merkitsevyystasot laskettiin
event study -menetelmällä. Päiväkohtaisia epänormaaleja tuottoja testattiin vertaamalla niitä HEX-portfolioindeksin tuottoihin. Eroilmoituksen koko vaikutuksen selvittämiseksi tutkittiin myös kumulatiivisia ja osakekohtaisia epänormaaleja tuottoja.

Tutkimustulosten mukaan toimitusjohtajan eroilmoitus vaikuttaa negatiivisesti osakkeen tuottoon. Tulosten yleistettävyyttä heikentää kuitenkin tutkittujen ilmoitusten vähäinen lukumäärä. Tutkimuksessa saatiin myös viitteitä siitä, että irtisanomisilmoitukset vaikuttavat positiivisesti osakkeen tuottoon. Saadut tulokset tukevat useimpia Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa aiemmin saatuja tuloksia.

Johtajanvaihdosten tarkastelua Suomen osakemarkkinoilla voitaisiin syventää tutkimalla erilaisten johtajanvaihdosten syiden vaikutusta osakkeen tuottoon. Riittävää määrää sopivia havaintoja on kuitenkin usein vaikea löytää Suomen osakemarkkinoiden pienuuden takia.
Avainsanat:
toimitusjohtajat, eroilmoitukset, corporate governance, event study
© Tritonia 2014-2019